TI­GER

Ny Vitenskap - - Transport -

Air­bus He­li­cop­ters Ti­ger er en hardt­slå­en­de og nåde­løs kamp­hane som har både skyts og ytel­ser til å do­mi­ne­re slag­mar­ken. Un­der den kal­de kri­gen ble ma­ski­nen ut­vik­let for å møte even­tu­el­le sov­je­tis­ke an­grep mot Vest-Euro­pa. Det ble ikke tatt i bruk i ak­tiv strid før Sov­jet­unio­nen ble opp­løst, men Frank­ri­ke og Tysk­land fort­sat­te li­ke­vel å ar­bei­de med he­li­kop­te­ret. I dag er Ti­ger fullt rus­tet med ny ste­alth-tek­no­lo­gi, pre­si­se GPS-sys­te­mer og

Det all­si­di­ge kamp­he­li­kop­te­ret er en vik­tig ak­tør i mo­der­ne luft­krig.

elek­tro­nis­ke mot­til­tak. Mo­del­lens spe­sia­li­tet er anti­pan­ser­tokt, men den er flek­si­bel nok til å tak­le en rek­ke for­skjel­li­ge rol­ler. Bil­det neden­for vi­ser et HAD-kamp­he­li­kop­ter, men and­re mo­del­ler er UHT for multi­rol­le ild­støt­te, ARH for va­ep­net re­ko­gno­se­ring og HAP for kamp­støt­te. Ti­ger har va­ert brukt i strid i Af­gha­ni­stan, Li­bya og Ma­li, og for ti­den bru­kes den­ne ty­pen av Frank­ri­ke, Tysk­land, Spa­nia og Aust­ra­lia.

Blad

De fi­re ro­tor­bla­de­ne i fib­er­ar­mert kunst­stoff er både let­te og hold­ba­re. Vå­pen­sty­ring

Skyt­te­ren kan vel­ge mel­lom ma­nu­ell sik­ting og auto­ma­tisk målspo­ring. Med overlegen tek­no­lo­gi set­ter Ti­ger en støkk i mot­stan­der­ne. Grense­snitt

Både pi­lo­ten og skyt­te­ren bak ham har LCD-skjer­mer som vi­ser sen­s­orda­ta og bru­kes til å be­tje­ne Ti­gers sys­te­mer. «Driv­stoff­tan­ke­ne er selv­tet­ten­de og eks­plo­sjons­dem­pen­de» Målspo­ring

Det tak­mon­ter­te sik­tet har ka­me­ra, varme­ka­me­ra og spo­rings­la­ser. Det er gyrosta­bi­li­sert for å kun­ne sik­te stø­dig un­der flyv­ning. Avan­sert cock­pit

Pi­lo­ten får hjelp av et auto­ma­tisk kon­troll­sys­tem som re­du­se­rer be­last­nin­gen un­der lan­ge, slit­som­me tokt og i dår­lig va­er. Cock­pit

I Ti­gers tan­demcock­pit kan pi­lo­ten i for­se­tet og skyt­te­ren i bak­se­tet byt­te rol­le om nød­ven­dig. Beg­ge har kon­troll­or­ga­ner for både flyv­nin­gen og vå­pen­sys­te­me­ne. Mast­mon­tert sik­te Elek­tro­nikk­sel­ska­pet SAGEM le­ve­rer Osi­ris-sik­tet som er et fram­over­ret­tet, in­fra­rødt ka­me­ra med la­se­r­av­stands­må­ler. Tak­ket va­ere sin fla­te, sma­le sil­hu­ett er Ti­ger mind­re ut­satt i kamp. Et mo­der­ne kamp­he­li­kop­ter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.