Nep­tuns Spyd

Ny Vitenskap - - Transport -

1. mai 2011 kunn­gjor­de pre­si­dent Ba­rack Oba­ma for verden at Osa­ma bin La­den var drept. Ope­ra­sjo­nen som gjor­de ende på al-Qai­das grunn­leg­ger, had­de kode­nav­net Nep­tu­ne Spe­ar og ble gjen­nom­ført av to Black Hawk-helikoptre støt­tet av to MH-47 Chinook. Un­der ak­sjo­nen kom det ene Black Hawk-he­li­kop­te­ret i vans­ker og måt­te fore­ta en hard lan­ding. Det ble meldt at Navy SEAL­mann­ska­pe­ne gikk inn for å til­in­tet­gjø­re det ha­va­rer­te he­li­kop­te­ret før de for­lot åste­det, noe som får fly­ana­ly­ti­ke­re til å tro at ma­ski­nen var ut­styrt med hem­me­lig ste­alth-tek­no­lo­gi. Myn­dig­he­te­ne i USA vil ikke ut­ta­le seg om sa­ken, men bil­der av vra­ket skal ha vist støy- og ra­dar­dem­pen­de mo­di­fi­ka­sjo­ner på hale­sek­sjo­nen.

UH-60 Black Hawk er blitt den ame­ri­kans­ke ha­erens frems­te multi­rolle­he­li­kop­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.