S-97 Rai­der

Ny Vitenskap - - Transport -

Si­kor­sky ut­vik­ler for ti­den en ny ge­ne­ra­sjon helikoptre. S-97 be­nyt­ter helt ny tek­no­lo­gi med to koak­sia­le, kon­tra­ro­te­ren­de ho­ved­ro­to­rer. Det vil si at de sit­ter på sam­me aks­ling, men ro­te­rer hver sin vei. Da trengs in­gen side­sta­bi­li­se­ren­de hale­ro­tor, men i ste­det får ma­ski­nen en sky­ven­de fram­drifts­pro­pell. Ma­ski­nen vil kun­ne ope­re­re i opp­til 10 000 fots høy­de, selv i de tøf­fes­te kli­ma­er, og blir dob­belt så rask som de hur­tigs­te nå­va­eren­de he­li­kopt­re­ne. For­uten de over­leg­ne pre­sta­sjo­ne­ne skal Rai­der ha mind­re sving­ra­di­us og la­ve­re støy­nivå. I mi­li­ta­er sam­men­heng vil ty­pen tro­lig bli brukt som et lett tak­tisk he­li­kop­ter, men med Hell­fire-ra­ket­ter får den li­ke­vel slag­kraft som mon­ner. Rai­der blir like an­ven­de­lig til va­ep­net re­ko­gno­se­ring og til lete- og red­nings­ope­ra­sjo­ner og skal le­ve­res med opp­trekk­bart un­der­stell, vi­bra­sjons­kon­troll og in­stru­ment­kjø­ling med hen­blikk på sli­ke opp­ga­ver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.