Kan jet­mo­to­rer fus­ke slik bil­mo­to­rer gjør?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Stemp­le­ne i en bil­mo­tor er fes­tet til en ak­sel som kal­les veiv­ak­sel. Den­ne snur­rer rundt når driv­stof­fet an­ten­nes i sy­lind­re­ne. Hvis veiv­ak­se­len slut­ter å gå rundt, fus­ker mo­to­ren. Det kan ha uli­ke år­sa­ker, blant an­net man­gel på luft el­ler driv­stoff, el­ler pro­ble­mer med den elek­tris­ke gnis­ten el­ler de me­ka­nis­ke de­le­ne. En jet­mo­tor fun­ge­rer litt an­ner­le­des, men den kan li­ke­vel fus­ke.

Hel­ler enn å bren­ne driv­stoff for å dri­ve stemp­ler tar en jet kon­stant inn luft, kom­pri­me­rer den med driv­stoff og an­ten­ner den for å ska­pe en jevn strøm av gass. Den­ne pas­se­rer gjen­nom tur­bi­ne­ne slik at de snur­rer. I lik­het med bil­mo­to­ren vil mo­to­rens be­ve­gel­se opp­hø­re ved man­gel på luft, driv­stoff el­ler ved feil i mo­to­rens kom­po­nen­ter. Hvis for ek­sem­pel vrak­gods el­ler fug­ler skul­le kom­me inn i mo­to­ren, kan luft­strøm­men bry­tes slik at kom­pres­so­ren stan­ser, og kraft­tryk­ket for­svin­ner mid­ler­ti­dig.

Jet­mo­to­rer kan fus­ke hvis for­sy­nin­ge­ne av driv­stoff el­ler luft bry­tes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.