Hvor­dan vir­ker et la­ser­tas­ta­tur?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Li­ker du ikke be­rø­rings­skjer­me­nes tas­ta­tu­rer? Fore­trek­ker du å slip­pe å måt­te ha med et baer­bart tas­ta­tur til smart­te­le­fo­nen el­ler nett­bret­tet? Da kan et la­ser­tas­ta­tur va­ere det du tren­ger. Inni dis­se en­he­te­ne, som er små som tygge­gummi­pak­ker, skin­ner en rød la­ser­dio­de gjen­nom et lys­bry­ten­de op­tisk ele­ment med et bil­de av et QWERTY-tas­ta­tur. En se­rie op­tis­ke lin­ser for­stør­rer tas­ta­tur­bil­det og pro­ji­se­rer det på en hvil­ken som helst ikke-re­flek­te­ren­de fla­te. Bare milli­me­ter over tas­ta­tu­ret lig­ger et tynt lag med in­fra­rødt lys som lø­per pa­ral­lelt med over­fla­ten. Når du skri­ver, pas­se­rer fing­re­ne dine gjen­nom det­te ly­set, og en Me­tal Oxi­de Se­micon­duc­tor (CMOS) inni en­he­ten re­gist­re­rer po­si­sjo­nen til fing­re­ne dine. En sen­sor­brik­ke, kalt vir­tu­al in­ter­face proces­sing co­re, ana­ly­se­rer den­ne in­for­ma­sjo­nen for å kart­leg­ge hvil­ke tas­ter du tryk­ker på, og sen­der re­sul­ta­tet til en­he­ten din via en USBka­bel el­ler Blueto­oth.

La­ser­tas­ta­tu­rer er plass­be­spa­ren­deog gjør skri­vin­gen enk­le­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.