Hvor­dan vir­ker fryse­tør­ring?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Fryse­tør­ring bru­kes ofte ved kon­ser­ve­ring av mat. Det be­gyn­ner med ned­fry­sing av ma­ten, noe som skjer så fort at sto­re is­krys­tal­ler (som nor­malt vil­le ska­det ma­ten og gjort den vas­sen) ikke får tid til å dan­nes. Ned­fry­sin­gen be­va­rer også na­e­rings­stof­fe­ne fra de fers­ke mat­va­re­ne. Der­et­ter tør­kes ma­ten ved opp­var­ming un­der lavt trykk, slik at isen i ma­ten om­dan­nes til vann­damp i gass­form i ste­det for å smel­te til va­eske. Den­ne dam­pen su­ges bort, slik at ma­ten grad­vis tør­ker før den pak­kes ned. Mikro­or­ga­nis­me­ne som øde­leg­ger mat tren­ger vann, men si­den det er så lite vann igjen, kan fryse­tør­ret mat hol­de seg frisk i mer enn 20 år.

Fryse­tør­re­de jord­ba­er kan ha en fersk smak i åre­vis.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.