Kan det å tel­le sau­er hjel­pe deg med å fal­le i søvn?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Kjed­som­he­ten i å fore­stil­le seg et uen­de­lig an­tall sau­er som hop­per over et gjer­de, sies å hjel­pe mot søvn­løs­het og gjø­re så du sov­ner ras­ke­re. Men det­te gam­le rå­det har fors­ke­re ved Ox­ford Uni­ver­sity un­der­søkt. De fant ut at det ikke vir­ket. Fors­ker­ne hev­der det tar leng­re tid å sov­ne hvis du tel­ler sau­er enn hvis du ikke gjør det. Det kre­ver langt mer av hjer­nen å fore­stil­le seg et av­slap­pen­de bil­de og er der­for mer ef­fek­tivt.

Hvis du sli­ter med å sov­ne, kan du fore­stil­le deg en stil­le bekk el­ler en av­slap­pen­de fe­rie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.