Hvor­for har noen land venstre­kjø­ring?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

I gam­le da­ger fan­tes det in­gen lo­ver og reg­ler for vei­tra­fikk, men en­kel­te va­ner etab­ler­te seg med ti­den. Ryt­te­re kan ha fore­truk­ket ven­st­re side, slik at sverd­ar­men vend­te mot midt­en av vei­en. Vogn­kus­ker, der­imot, an­tas å ha fore­truk­ket høy­re side for­di de pis­ket hes­te­ne med høy­re hånd, og ikke øns­ket å tref­fe den mot­gå­en­de tra­fik­ken. For­skjel­li­ge pre­fe­ran­ser sat­te seg i de uli­ke de­le­ne av verden, og da Hen­ry Ford pro­du­ser­te de førs­te bi­le­ne for masse­mar­ke­det, plas­ser­te han fø­re­ren på ven­st­re side. Høyre­kjø­ring er nå nor­men, men i Eng­land og i man­ge av de­res tid­li­ge­re ko­lo­ni­er har de fort­satt venstre­kjø­ring.

I de fles­te land er det høyre­kjø­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.