Hva vil­le skjedd om alle ble ve­ge­ta­ria­ne­re?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Kjøtt­pro­duk­sjon har stor inn­virk­ning på kli­ma­et. Om­trent 70 pro­sent av alt jord­bruks­land bru­kes til hus­dyr­hold, noe som pro­du­se­rer driv­hus­gas­ser. I en ve­ge­ta­risk verden vil­le det blitt mer plass til skog og dyr­king av av­lin­ger, slik at klima­end­rin­ge­ne vil­le brem­set opp sam­ti­dig som det bio­lo­gis­ke mang­fol­det had­de økt. Helse­for­de­le­ne vil­le ført til la­ve­re dø­de­lig­het og helse­om­kost­nin­ger. Men man­ge hus­hold­nin­ger er av­hen­gi­ge av hus­dyr, og i sam­funn med mye un­de­rer­na­e­ring vil­le det blitt vans­ke­lig å få i seg til­strek­ke­li­ge meng­der ka­lo­ri­er.

Det vil både va­ere for­de­ler og ulem­per ved at alle ble ve­ge­ta­ria­ne­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.