Hvor mye vann inne­hol­der Ama­zo­nas?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Ama­zo­nas ren­ner fra An­des­fjel­le­ne i Peru, gjen­nom Bra­sil og ut i At­lan­ter­ha­vet. Med en leng­de på 6400 kilo­me­ter er den ver­dens nest lengs­te elv. Selv om den ikke er like lang som Ni­len i Afri­ka, inne­hol­der den mer vann enn noen an­nen elv på klo­den. Fak­tisk inne­hol­der den mer vann enn fle­re av ver­dens lengs­te el­ver til sam­men! I gjen­nom­snitt fø­rer Ama­zo­nas om­kring 200 000 ku­bikk­me­ter vann ut i At­lan­te­ren–i se­kun­det. Der­med fø­rer den­ne mek­ti­ge el­ven med seg 20 pro­sent av alt elve­vann som kom­mer til ver­dens­ha­ve­ne.

Ama­zo­nas kal­les ver­dens mek­tigs­te elv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.