Ska­per­hage for ska­per­gle­de

Ny Vitenskap - - Aktiviteter -

I april åp­ner VilVi­te en stor nyhet: Ska­per­ha­gen. Her blir det seks sto­re ar­beids­sta­sjo­ner for ut­fors­king og krea­ti­vi­tet. På hver sta­sjon skal du løse et opp­drag – for­skjel­lig fra sta­sjon til sta­sjon – og du må bru­ke krea­ti­vi­te­ten din for å løse det. Til hver sta­sjon hø­rer også et test­om­rå­de hvor du kan tes­te løs­nin­gen din.

Her er det prø­ving og feil­ing som gjel­der. Det er ikke noen kon­kur­ran­se om å lage den størs­te, raskeste el­ler bes­te opp­fin­nel­sen; her hand­ler det om å prø­ve, ten­ke, løse, tes­te, fei­le, fik­se – og prø­ve igjen. Det lov å gjø­re feil, for når vi gjør tab­ber el­ler feil, fin­ner vi ut hva som ikke fun­ge­rer, og kan fik­se det.

Ska­per­ha­gen er et til­bud til både fri­tids­pub­li­kum og skole­klas­ser, der opp­dra­ge­ne er knyt­tet til sko­lens la­ere­plan. Til­bu­det er for gjes­ter i alle ald­re og med uli­ke fer­dig­he­ter og er­fa­rin­ger.

De seks sta­sjo­ne­ne byr på opp­drag og ut­fors­king in­nen­for trans­port ved hjelp av luft og på vann, kjede­re­ak­sjon, kob­ling av elek­tris­ke kret­ser for å få lys og enda mer. Del­ta­ker­ne får la­ere å bru­ke hånd­verk­tøy, og alt ma­te­ri­ell som bru­kes, blir gjen­brukt. Kon­sep­tet stam­mer fra Mon­treal Scien­ce Cen­ter, Ca­na­da, hvor det er ut­prøvd gjen­nom man­ge år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.