Hva skjer på Vi­ten­sen­te­ret Sør­lan­det?

Ny Vitenskap - - Aktiviteter -

På Vi­ten­sen­te­ret Sør­lan­det kan hele fa­mi­li­en ha de moro sam­men! I vår in­ter­ak­ti­ve ut­stil­ling kan du ta en løpe­tur i hams­ter­hjul, tes­te re­ak­sjons­ev­nen din, prø­ve deg på tanke­nøt­ter og man­ge and­re ak­ti­vi­te­ter og eks­pe­ri­men­ter. I hel­ger og skole­fe­rier kan du også bli med på en spek­ta­ku­la­er 3D-rei­se ut i ver­dens­rom­met! Hos oss fin­ner du også Vi­tenBu­tik­ken som sel­ger eks­pe­ri­men­ter, spill, bygge­sett og le­ker med me­ning, spise­sted, par­ke­rings­hus vis-à-vis og en fan­tas­tisk ute­plass med utsikt over sjø­en!

Vel­kom­men til en ekte Vi­tenOpp­le­vel­se for hele fa­mi­li­en!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.