Ter­mo­gra­fi

Slik vi­su­ali­se­res var­men som øyet ikke kan se.

Ny Vitenskap - - Innhold -

Et­hvert ob­jekt av­gir in­fra­rød strå­ling. In­fra­rød strå­ling lig­ger like uten­for vårt vi­su­el­le spekt­rum, mel­lom syn­lig lys og mikro­bøl­ger. Vi kan føle den mot hu­den som kul­de/ var­me, men vi kan ikke se den med øyne­ne. Det å kun­ne se tem­pe­ra­tur kan utvil­somt va­ere sva­ert nyt­tig for oss i vis­se si­tua­sjo­ner.

For å se in­fra­rød strå­ling har vi ut­vik­let in­fra­røde varme­ka­me­ra­er. Dis­se lig­ner van­li­ge ka­me­ra­er, men er føl­som­me for tem­pe­ra­tur og la­ger «varme­bil­der». Det­te kal­les et ter­mo­gram. In­fra­røde strå­ler tren­ger ikke så lett gjen­nom glass, og der­for bru­kes et me­tall som kal­les ger­ma­ni­um, til lin­se­ne i dis­se ka­me­ra­ene. Det­te gjør at in­fra­røde bølge­leng­der kan pas­se­re gjen­nom de­tek­to­rer som vi­dere­sen­der in­for­ma­sjon til elek­tro­nis­ke sen­so­rer. In­for­ma­sjo­nen om­for­mes der­et­ter til en ska­la av syn­li­ge far­ger som er di­rek­te pro­por­sjo­na­le med tem­pe­ra­tu­ren ob­jek­te­ne ut­strå­ler.

Ter­mo­gra­fi­er har man­ge prak­tis­ke bruks­om­rå­der, både i bygg og an­legg, i red­nings­tje­nes­ten og i for­sva­ret. Det bru­kes også ved retts­me­di­sins­ke ana­ly­ser av lik, og brann­menn bru­ker det til å se gjen­nom røyk og fin­ne men­nes­ker.

Det­te er et fag­om­rå­de i rask ut­vik­ling, og ved Uni­ver­si­te­tet i Tromsø og Uni­ver­si­tets­syke­hu­set i Nord-Nor­ge har forsk­ning på fel­tet fått aka­de­misk fot­fes­te. Fra å va­ere an­sett som al­ter­na­tiv be­hand­ling er me­to­den nå på vei inn i etab­lert medi­sinsk prak­sis.

En ter­mo­graf kan ty­de­lig vise spek­te­ret av tem­pe­ra­tu­rer som sen­des ut fra et ob­jekt ved bare å ret­tes mot det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.