Mer­ke­lig va­er

Ny Vitenskap - - Globalt Blikk -

Fø­lel­se av føn­vind

Den 22. ja­nu­ar 1943 steg tem­pe­ra­tu­ren med 27 gra­der på bare to mi­nut­ter i den ame­ri­kans­ke byen Spear­fish i Sør-Da­ko­ta. Tem­pe­ra­tu­ren steg lyn­raskt fra -20 til 7 pluss­gra­der på grunn av en in­tens føn­vind. Sol­brun «down un­der»

Mar­ble Bar vest i Aust­ra­lia er kjent for sine brenn­hete tem­pe­ra­tu­rer, og i 1923 vis­te grade­stok­ken over 37 pluss i 160 da­ger. Den­ne ver­dens­re­kor­den ble satt i pe­rio­den 31. ok­to­ber 1923 til 7. april 1924. På vei inn

Hagl på stør­rel­se med små fot­bal­ler ram­met Ne­bras­ka i USA den 22. juni 2003. Noen av inn­byg­ger­ne valg­te å ifø­re seg hjelm for å be­skyt­te seg mot de sto­re klum­pe­ne med hagl som øde­la hus­tak og etter­lot seg dype hull i bak­ken. Re­kordregn

I lø­pet av 15 da­ger i ja­nu­ar 1980 falt det seks me­ter med regn på øya La Ré­u­nion i Det in­dis­ke hav. Det er et av de ver­ste regn­skyl­le­ne i his­to­ri­en. År­sa­ken til eks­trem­va­e­ret var en tro­pisk sy­klon som gjor­de 7000 men­nes­ker hjem­løse.

Over­svøm­mel­se i ør­ken Ata­ca­ma­ør­ke­nen i Sør-Ame­ri­ka er et av de tør­res­te ste­de­ne på Jor­da. I gjen­nom­snitt fal­ler det bare 0,17 centi­me­ter regn i året her, men i mars 2015 falt det en meng­de som til­sva­rer nes­ten 14 år med regn på én en­kelt dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.