Ma­rine­ver­sjo­nen av SAS?

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Spec­i­al Boat Ser­vice (SBS) er or­ga­ni­sert og trent på sam­me måte som den mer kjen­te ha­er­en­he­ten, men de­res rol­le er pri­ma­ert ma­ri­tim. Men i lik­het med SEALs har det øken­de be­ho­vet for spe­sial­en­he­ter gitt SBS fle­re opp­drag som tra­di­sjo­nelt vil­le ha til­falt SAS.

De tre­nes fak­tisk opp til man­ge av de sam­me opp­dra­ge­ne, men spe­sia­li­se­rer seg også på kon­tra­ter­ro­ris­me, som for ek­sem­pel å gjen­erob­re cruise­skip el­ler olje­platt­for­mer som er ok­ku­pert av ter­ro­ris­ter. SAS vil frem­de­les do­mi­ne­re når det gjel­der land­ba­ser­te opp­drag, men SBS var an­svar­li­ge for spe­sial­opp­drag i Af­gha­ni­stan i fle­re år mens SAS kon­sen­trer­te seg om Irak.

Det har ek­sis­tert et fiend­skap mel­lom SAS og SBS helt si­den and­re ver­dens­krig. Det­te har bare blitt for­ster­ket ved at SBS har fått en «stør­re bit av ka­ken» si­den 11. sep­tem­ber, blant an­net en po­si­sjon som den na­sjo­na­le en­he­ten for kon­tra­ter­ro­ris­me, en rol­le SAS var først ute med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.