Ube­man­net mikro­luft­far­tøy (UAV)

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Black Hor­net UAV er bare ett ek­sem­pel på den ny­es­te ut­vik­lin­gen in­nen­for ube­man­ne­de luft­far­tøy. Det­te lil­le he­li­kop­te­ret er bare ti centi­me­ter langt og har et ka­me­ra med full be­ve­gel­ses­gjen­gi­vel­se. Det kan også bru­kes som en hånd­holdt inn­ret­ning av spe­sial­styr­ke­nes ope­ra­tø­rer.

For ti­den tje­neste­gjør den hos au­st­rals­ke, bri­tis­ke, nors­ke og ame­ri­kans­ke spe­sial­en­he­ter, og den ny­es­te ver­sjo­nen har gode egen­ska­per i sva­ke lys­for­hold og i natte­mør­ket, noe som har vist seg nyt­ting ved an­ven­del­se un­der ope­ra­sjo­ner i Af­gha­ni­stan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.