«Flash­bang»

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Den ble ut­vik­let av SAS i 1970-åre­ne og først tatt i bruk av GSG9 i 1977.

Flash­bang har nav­net sitt fra de to egen­ska­pe­ne ved den­ne ikke-dø­de­li­ge gra­na­ten. Ly­set (flash) som mid­ler­ti­dig blin­der fien­den i opp­til fem se­kun­der, ska­pes ved de­to­ne­ring av mag­ne­sium­pul­ver. Smel­let (bang) av de­to­na­sjo­nen er for­ster­ket til 175 de­si­bel, noe som er høy­ere enn ly­den av et hagle­skudd.

De ny­es­te ver­sjo­ne­ne av flash­bangs kan gi fle­re de­to­na­sjo­ner. And­re sup­ple­rer eks­plo­sjo­nen med tåre­gass el­ler har pul­se­ren­de stro­be­lys. Eld­re, ikke-dø­de­li­ge mo­del­ler var py­ro­tek­nis­ke og for­år­sa­ket blant an­net bran­nen un­der be­lei­rin­gen av Irans am­bas­sa­de i 1980.

En sjokk­gra­nat eks­plo­de­rer før ope­ra­tø­rer stor­mer et rom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.