Hvor­dan et sort hull spi­ser en stjer­ne

Ny Vitenskap - - Romfart -

Kom­mer du for na­er­me et sort hull, kan slut­ten va­ere na­er. Stjer­ne

En stjer­ne i en el­lip­tisk bane rundt et sort hull, mu­li­gens et su­per­mas­sivt sort hull i sen­trum av en ga­lak­se. Ak­k­re­sjons­ski­ve

Ak­k­re­sjons­ski­ven rundt det svar­te hul­let kan bli over­opp­he­tet, og ga­lakse­kjer­nen blir til en kva­sar. Kun den tett­pak­ke­de ind­re de­len av stjer­nen be­står. Ma­te­rie

Etter hvert som stjer­nen be­ve­ger seg na­er­me­re, vil dens ytre gass­lag bli re­vet av det svar­te hul­let og bli en del av ak­k­re­sjons­ski­ven. Jet­strå­ler

Noe av den inn­fal­len­de ma­te­ri­en blir kon­sen­trert i en kraf­tig, smal strå­le av det svar­te hul­let og blir skutt ut i ver­dens­rom­met igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.