And­re tap­te byer

Ny Vitenskap - - Historie -

Per­se­po­lis

Per­se­po­lis lå bort­gjemt i fjel­le­ne i da­gens Iran og ble ho­ved­sta­den

i Ak­ha­me­ni­de-dy­nas­ti­et.

Vul­ci

Ett av sent­re­ne i den etrus­kis­ke si­vi­li­sa­sjo­nen. Den­ne eld­gam­le ita­li­ens­ke kul­tu­ren had­de sin stor­hets­tid før an­tik­kens Ro­ma.

Machu Picchu

Sann­syn­lig­vis var den­ne be­røm­te pe­ru­ans­ke bo­set­tin­gen

et hel­lig sted som ble for­latt etter at In­ka-im­pe­ri­et kol­lap­set.

Hattu­sa

Hattu­sa lig­ger i da­gens Tyr­kia og var en inn­fly­tel­ses­rik by to tu­sen år før Kris­tus. Den var byg­get på en ås og var ho­ved­sta­den i

Hit­ti­te-im­pe­ri­et.

Mo­hen­jo-daro

Den­ne old­tids­byen lig­ger i da­gens Pa­kis­tan. Den had­de et in­tri­kat av­løps­sys­tem og et vann­tett bas­seng, noe som ty­der på at de

var opp­tatt av rens­lig­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.