Hva er det til mid­dag?

Alle de sto­re kat­te­ne har sine egne ynd­lings­ret­ter.

Ny Vitenskap - - Miljø -

Løve «Sa­van­nens kon­ge» kan i grun­nen spi­se alt den kan fan­ge, men si­den lø­ve­ne le­ver på slet­te­ne i Afri­ka sør for Sa­ha­ra, spi­ser den van­lig­vis dyr i naer­om­rå­det. Akku­rat som alle and­re sto­re katter tren­ger lø­ven et pro­tein­rikt kost­hold be­stå­en­de bare av kjøtt.

Ge­pard Selv om den of­fi­si­elt ikke er en art i pan­ter­fa­mi­li­en, er ge­par­den et im­po­ne­ren­de katte­dyr. Den bru­ker has­tig­het og styr­ke for å fan­ge ho­ved­byt­tet sitt som er klov­dyr. Den kan også spi­se mind­re skap­nin­ger som f.eks. hare og til og med fug­ler. GASELLE IMPALA HARE VORTESVIN

Ti­ger Ti­ge­ren er den størs­te av de sto­re katte­dy­re­ne, og den tren­ger gans­ke mye mat. Fa­vo­ritt­byt­tet va­rie­rer etter hvor de le­ver, men de spi­ser først og fremst sto­re patte­dyr. Patte­dyr har mye fett og pro­tei­ner som dek­ker ti­ge­rens be­hov. I dår­li­ge ti­der spi­ser ti­ge­ren hva som helst, alt fra fisk til gna­ge­re. VILLSVIN RÅ­DYR ANTILOPE VANNBØFFEL

GNU

SEBRA AFRIKABØFFEL ANTILOPE SJIRAFF

IMPALA GEIT

APE GNA­GE­RE Le­opard

Le­opar­den jak­ter ale­ne. Den er for det mes­te på ut­kikk etter mind­re dyr med ho­ver, selv om den kan ta aper og and­re små­dyr hvis det er lite mat. Van­lig­vis er dis­se mind­re byt­te­ne let­te å fan­ge og dra med seg opp i tre­top­pe­ne for å spi­ses.

NAVLESVIN FLODSVIN TAPIR KAIMAN SKILPADDE Ja­gu­ar

Ja­gua­ren tar ut­ford­rin­ger på strak arm og har et va­riert kost­hold. Med sine utro­li­ge jakt­egen­ska­per kan den ned­leg­ge sto­re patte­dyr som le­ver i sko­gen. Den er hel­ler ikke redd for vann, og det gir den et stort ut­valg av bytte­dyr å vel­ge i.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.