Et land av is og ild

Ny Vitenskap - - Miljø -

An­tark­tis er fort­satt et sted med høy vul­kansk ak­ti­vi­tet, enda det lig­ger midt i en sta­sjo­na­er tek­to­nisk pla­te. Det­te skyldes ene og ale­ne den sto­re rif­ten i Vest-An­tark­tis, et om­rå­de hvor de tek­to­nis­ke pla­te­ne sklir sak­te fra hver­and­re. Langs den­ne rif­ten har

Jor­das over­fla­te blitt tyn­ne­re, der­for sti­ger mag­ma­en til over­fla­ten og ska­per enor­me vul­ka­ner. Selv om man­ge av vul­ka­ne­ne nå er ut­dødd, er det fort­satt noen som spru­ter ut varm gass og la­va. Den mest ak­ti­ve er Mount Ere­bus på Ross­øya. Mount Ere­bus er én av få vul­ka­ner som har en lava­inn­sjø. Kra­te­ret i midt­en av de fles­te and­re vul­ka­ner er dek­ket av av­kjølt smelte­stein, men det åpne kra­te­ret på den­ne vul­ka­nen blott­leg­ger den var­me mag­ma­en inni. Det er små ut­brudd hver dag, hvor brenn­hete lav­a­bom­ber blir skutt ut i det om­kring­lig­gen­de land­ska­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.