FA­SCI­NE­REN­DE FAK­TA

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Hvor­dan fun­ge­rer farge­til­pas­ning av smin­ke?

Så­kalt «smart» smin­ke som end­rer far­ge når den kom­mer i kon­takt med hu­den, kan gjø­re det­te for­di pig­men­tet er inn­kaps­let i små olje­drå­per. Når de gnis ut­over, fri­gir de farge­pig­men­ter.

Har pla­ne­ten vår et eget flagg?

Det fin­nes ikke et in­ter­na­sjo­nalt an­er­kjent flagg som re­pre­sen­te­rer Jor­da, men det er la­get man­ge ut­kast, blant an­net av de­sign­stu­den­ten Os­kar Perne­feldt. Selv om det­te er et ek­sa­mens­pro­sjekt, fin­nes det gjen­gitt over­alt på net­tet.

Kan man bed­re bat­te­ri­ets leve­tid ved å luk­ke ap­per?

Smart­te­le­fo­ner hånd­te­rer ap­per for å be­va­re bat­te­ri­ti­den. Å for­styr­re det­te ved selv å luk­ke ap­pe­ne kan fak­tisk for­kor­te bat­te­ri­ets leve­tid. År­sa­ken er at det kre­ver mer ener­gi å las­te inn en app på nytt enn å ha den i bak­grun­nen.

Noen make­up-mer­ker farge­til­pas­ser ved å ska­pe du­sin­vis av ny­an­ser som pas­ser til alle hud­to­ner.

FN-flag­get er det na­er­mes­te man kom­mer et flagg for hele verden.

Å luk­ke ap­per du bru­ker ofte, kan fak­tisk for­kor­te bat­te­ri­ets leve­tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.