Hvor­dan vir­ker en there­min?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

En there­min er et elek­tro­nisk mu­sikk­in­stru­ment som spil­les uten fy­sisk be­rø­ring av en mu­si­ker som vei­ver med hen­de­ne rundt to an­ten­ner. An­ten­ne­ne er kob­let til hver sin elek­tro­nis­ke krets, der den ene kon­trol­le­rer lyd­styr­ken og den and­re tone­høy­den. Dis­se er også kob­let til en høyt­ta­ler. An­ten­ne­ne opp­trer som halv­de­len av en kon­den­sa­tor, en en­het som lag­rer elek­trisk lad­ning, der den and­re halv­de­len er mu­si­ke­rens hånd. Når hån­den be­ve­ger seg mot el­ler bort fra an­ten­nen, end­res den elek­tris­ke lad­nin­gen, samt tone­høy­den el­ler vo­lu­met, slik at mu­si­ke­ren kan få lyd ut av det­te skum­melt klin­gen­de in­stru­men­tet.

En tid­lig there­min spilt av sin rus­sis­ke opp­fin­ner, Lé­on

There­min.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.