Kvensk høst ved Tromsø museum

Ruijan Kaiku - - Forside - KUVA: LIISA KOIVULEHTO

I lø­pet av høs­ten vil Tromsø museum – Uni­ver­si­tets­museet (TMU) by på en fo­touts­til­ling om kve­ner og norsk­fin­ner, et kvensk un­der­vis­ning­sopplegg for sko­len og en Vin- og vi­ten­kveld med kvensk te­ma.

I lø­pet av høs­ten vil Tromsø museum – Uni­ver­si­tets­museet (TMU) by på en fo­touts­til­ling om kve­ner og norsk­fin­ner, et kvensk un­der­vis­ning­sopplegg for sko­len og en vin- og vi­ten­kveld med kvensk te­ma.

– Un­der­vis­ning­soppleg­get er for sko­lee­le­ver på 5.–7. trinn. Ho­vedmå­let er å gi inn­sikt i hvor­dan kvensk kul­tur le­ver i dag og gi kunns­kap om den kvensk his­to­rie og kul­tu­rarv gjen­nom del­ta­king, ut­fors­king og bruk, for­tel­ler Cath­ri­ne Paus som er ans­var­lig for kvenhøs­ten.

TMU vil ut­vikle oppleg­get sam­men i Nors­ke Kve­ners For­bund - Rui­jan kvee­ni­liit­to som har sko­lert kvens­ke lo­ser til å for­mid­le kvensk kul­tur til barn og un­ge på en nys­ka­pen­de må­te.

– Fra Nors­ke kve­ners for­bund er det No­ra Ol­li­la som vil bi­dra i ut­vikling­sar­bei­det, sam­men med vå­re eg­ne res­sur­ser gjen­nom museums­lae­rer og eg­ne fors­ke­re, sier Paus.

TMU har et om­fat­ten­de kve­nar­kiv med lydbånd, fo­to og an­nen do­ku­men­tas­jon som de kan hen­te ma­te­ria­le fra.

– I til­legg tok vår nye museums­di­rektør Le­na Aa­re­kol dok­tor­gra­den på kvensk ma­te­riell kul­tur i 2009 og i 2008 pub­li­ser­te vi et num­mer av vårt po­pu­laer­vi­tens­ka­pe­lig tids­krift Ot­tar om kvensk kul­tur, for­tel­ler Paus.

TMU vil en­gas­je­re en finsk snek­ker til å byg­ge bads­tu­ben­ker som en del og bruksg­jens­tand i uts­til­lings­lo­ka­let. Kven­drak­ten skal vi­ses fram, og ele­ve­ne skal også få prø­ve seg med laf­ting med byg­ge­set­tet som leies inn fra Hal­ti kven­kul­tur­sen­ter.

Oppleg­get «Kvensk kul­tu­rarv for barn og un­ge» vil gå inn i den kul­tu­rel­le sko­le­sek­ken i Tromsø for sko­leå­ret. Paus reg­ner med at i lø­pet av to uker i ok­to­ber og no­vem­ber vil rundt 18 elevgrup­per gjen­nomfø­re oppleg­get.

Fo­touts­til­ling Yh­des­sä-Yhes­sä-Sam­men

Fo­touts­til­lin­ga som for­tel­ler om kve­ne­ne og norsk­fin­ne­ne før og nå skal set­tes opp på Stors­alen i andre etas­je. Uts­til­lin­ga åp­nes 6. ok­to­ber av Fin­lands am­bas­sadør Erik Lund­berg, med musi­kalsk inns­lag av Tri­ne St­rand. Fo­touts­til­lin­ga va­rer til 6. de­sem­ber.

Vit­ri­nen «Vi­tens­ka­pet» i trap­pa vil også få kvensk inn­hold.

– Vi­tens­ka­pet skal vae­re in­for­ma­tiv, og gi ba­si­sin­fo om kve­ner – også på kvensk – med bå­de tekst og gjens­tan­der. Vi er spen­te for­di det­te er helt nytt for oss, sier Paus som innrøm­mer at TMU kun­ne vaert flin­ke­re til å få frem kve­ne­ne gjen­nom ti­de­ne.

Vin- og vi­ten­kveld om kul­tu­rarv

Paus for­tel­ler at det skal leg­ges mest vekt på nå­tids­kul­tur. Det­te kom­mer ty­de­lig frem ons­dag 22. no­vem­ber da fors­ke­re fra UiT og Va­ran­ger museum skal pre­sen­te­re sitt treå­ri­ge pros­jekt om hvor­dan kul­tu­rarv oppstår når vi i dag tar for­ti­den i bruk for å ska­pe iden­ti­tet og tilhø­rig­het. Gy­rid Øyen fra Va­ran­ger museum og Kjell Ol­sen fra UiT skal for­tel­le om pros­jek­tet sam­men med films­ka­per Kris­tin Nico­lay­sen fra Al­ta.

Fors­ker­ne skal ana­ly­se­re hvor­dan språk, na­tur og ste­der bru­kes i iden­ti­tets­pro­ses­ser i kvens­ke og norsk­fins­ke fa­mi­lier, museer og kul­tu­rin­dustri i Nordrei­sa, Skal­lelv og Vadsø. Hen­sik­ten med forsk­nin­ga er å øke forståel­sen av kul­tu­rarv, bå­de glo­balt og lo­kalt.

Ny museums­di­rektør

Le­na Aa­re­kol be­gyn­te som ny museums­di­rektør ved TMU 1. au­gust. Hun kom­mer fra Po­lar­museet hvor hun har ar­bei­det si­den 2010.

På pre­sen­tas­jon av seg selv på uni­ver­si­te­tets nett­si­der nev­ner hun «Mi­no­ri­te­ter med saer­lig fo­kus på kve­ner og kvensk his­to­rie» som en av si­ne fors­king­sin­te­res­ser. Hun for­tel­ler at in­gen av de som drev med kven­forsk­ning tid­lig på 2000-tal­let, da Nor­ges forsk­ningsråd had­de en kvensk sat­sing, ar­bei­der nå med kvens­ke te­maer. Det fins ik­ke stil­lin­ger for kvens­ke fors­ke­re.

I et in­terv­ju i avi­sa Nord­lys tid­li­ge­re i høst sa hun at hun øns­ker at de nas­jo­na­le mi­no­ri­te­te­ne skal vi­ses i det nye Tromsø museum.

– Det var gle­de­lig å le­se! Hva leg­ger du i det? – Jeg kan ik­ke si noe mer om det nå, si­den byg­ges­tar­ten er tid­ligst på 2020, og det er for tid­lig å ha noe fas­te pla­ner. Men det er ik­ke una­tur­lig å dra inn de nas­jo­na­le mi­no­ri­te­te­ne, de­rib­lant kve­ne­ne, sier Aa­re­kol.

Hun ser ik­ke bort i fra at i lø­pet av kvenhøs­ten vil de få noen ideer som de kan byg­ge vi­de­re på. Hun er også spent på det nye forsk­nings­pros­jek­tet hvor kvensk og norsk­finsk kul­tur blir gjens­tand for bå­de forsk­ning og film.

– Kansk­je kom­mer det frem ny vi­ten som vi kan dra nyt­te av, sier hun.

Hun nev­ner at Tromsø museum frem­de­les vil vae­re ste­det for kvens­ke språk­ka­feer i Tromsø.

– Hvor­for er ik­ke Vin- og vi­ten­kvel­den med kvensk te­ma 22. no­vem­ber med i museets tryk­te høst­pro­gram?

– Det er en svak­het med tryk­te pro­gram­mer: De må tryk­kes vel­dig tid­lig, og da får man ik­ke alt med. Vi skal an­non­se­re det­te, og den er også med på vårt pro­gram på net­tet.

Museums­lae­rer gui­der ele­ve­ne

Når sko­lee­le­ve­ne besø­ker «Veien til Rui­ja, og litt vi­de­re», vil de bli tatt i mot av museums­lae­rer Me­re­te Ryen. Hun skal gui­de ele­ve­ne gjen­nom uts­til­lin­ge­ne, vi­se og for­tel­le og gi opp­ga­ver.

Oppleg­get til­bys i pe­rio­den 22.11. til 6.12. Ryen og No­ra Ol­li­la be­gyn­te å ar­bei­de med det kvens­ke un­der­vis­ning­soppleg­get i slut­ten av au­gust.

– Vi skal også fyl­le et mon­ter i trap­pa, som vi kal­ler «Vi­tens­ka­pet», med kvensk inn­hold. Det skal hand­le om kve­ne­ne før og kve­ne­ne i dag, for­tel­ler Ryen.

Ryen kom­mer fra Porsgrunn og har bodd i Tromsø i ni år. Hun har tatt Russ­landss­tu­dier på uni­ver­si­te­tet med vekt på rus­sisk-norsk po­lar­his­to­rie. Hun har job­bet som vi­kar for den for­ri­ge museums­lae­re­ren gjen­nom fle­re år, og nå tar hun pe­da­go­gisk ut­dan­ning - ved si­den av full jobb.

Va­lo­ku­va­näyt­te­ly Yhes­sä-Sam­men tul­lee esi­le tä­hään suur­heen sal­hiin. Muse­uu­mi­di­rek­töö­ri Le­na Aa­re­kol ja kont­to­ri­pää­lik­kö Cat­he­ri­ne Paus oon iloi­set sii­tä et­te Troms­san muse­uu­mi saat­taa näyt­tää kai­nu­lais­ta kult­tuu­rii. KUVA: LIISA KOIVULEHTO

Troms­san muse­uu­mi oon po­pu­lää­ri paik­ka. Slet­tael­van kou­lu­lai­set käyt­hiin sep­tem­pe­ri­kuus­sa sie­lä opas­tu­mas­sa ki­viaik­haan.

Troms­san muse­uu­mi­la oon 22.11.-6.12. kvää­ni­kult­tuu­ri­tar­jous kou­lui­le. Luusi­na toi­mii muse­uu­mio­pet­taa­ja Me­re­te Ryen.

Liisa Koivulehto liisa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.