Kvensk hand­lingsplan i Finn­mark

Ruijan Kaiku - - Forside - KUVA: EKATERINA GOLITSYNA

Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne har star­tet ar­bei­det med en hand­lingsplan for kvensk språk og kul­tur.

– Vi kan ik­ke vae­re dår­li­ge­re enn Troms, sier fyl­kes­va­raordfø­rer Ragn­hild Vass­vik.

Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne har star­tet ar­bei­det med en hand­lingsplan for kvensk språk og kul­tur.

– Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne kan ik­ke vae­re dår­li­ge­re enn Troms fyl­kes­kom­mu­ne, fastslår fyl­kes­va­raordfø­rer Ragn­hild Vass­vik.

19. sep­tem­ber ble hand­lingsplan for kvensk språk og kul­tur tatt opp som en mel­dings­sak i fyl­ke­sut­val­get i Finn­mark.

Troms fyl­kes­kom­mu­ne ved­tok sin hand­lingsplan for kvensk språk og kul­tur 16. mars i år.

– Fyl­kes­man­nen ser det som vik­tig at stra­te­gier for hvor­dan Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne øns­ker å job­be med kvens­ke/norsk­fins­ke sa­ker utar­bei­des og in­for­me­rer med det­te fyl­ke­sut­val­get om opps­tart av det­te ar­bei­det, he­ter det i mel­din­ga fra fyl­kesråd­man­nen.

Stem­nin­ga i fyl­ke­sut­val­get rundt pla­ne­ne om en kvensk/norsk­finsk hand­lingsplan var vel­dig po­si­tiv skal vi tro fyl­kes­va­raordfø­re­ren.

– Vi er ins­pi­rert av Troms fyl­kes­kom­mu­ne og vil selvføl­ge­lig ha øy­ne­ne på den­ne, men har kom­met fram til at det er best at vi la­ger en egen plan for Finn­mark, hvor vi fin­ner ut hva som er vik­tig for vårt fyl­ke, klargjør Vass­vik, som har hatt mø­te med repre­sen­tan­ter fra Nors­ke Kve­ners for­bund -Rui­jan Kvee­ni­liit­to og Kai­nun ins­ti­tut­ti - Kvensk Ins­ti­tutt.

– Vi er på sa­ken og skal gjø­re bes­kri­vel­ser som er vik­tig for Finn­mark sin del, sier hun.

Inns­pill fra kven­miljøe­ne

I ar­bei­det med pla­nen vil det vae­re ve­sent­lig at de kvens­ke miljøe­ne kom­mer med inns­pill.

– Fyl­ke­sut­val­get vil vae­re sty­ringsgrup­pe for utar­bei­del­se av stra­te­gi­do­ku­men­tet og en re­fe­ran­segrup­pe vil bli satt sam­men av med­lem­mer fra kvens­ke og nors­ke­fins­ke or­ga­ni­sas­jo­ner, skri­ver fyl­kesråd­man­nen.

– Vi øns­ker en bre­dest mu­lig inns­pills­run­de fra de re­le­van­te miljøe­ne. Det er jo her det kvens­ke fol­ket bor, der­for er det na­tur­lig at det kom­mer en plan­mes­sig oppføl­ging av det­te, klargjør hun.

Ved en sam­menslåing av fyl­ke­ne Troms og Finn­mark må job­ben med å sam­men­fat­te det­te til en fel­les hand­lingsplan tas.

Fler­kul­tu­rell be­folk­ning

Vass­vik på­pe­ker at Finn­mark har en fler­kul­tu­rell be­folk­ning. For det sa­mis­ke fo­re­lig­ger det pla­ner som iva­re­tar sa­misk språk og kul­tur. Nå må vi også få på plass hand­lingspla­ner for den kvens­ke be­folk­nin­gen. I føl­ge fyl­kes­man­nen er må­let er å set­te kvensk og norsk­fins­ke for­hold på dag­sor­den som en na­tur­lig del av sam­funns­li­vet i Finn­mark.

– Det er vik­tig å he­ve sta­tusen til det kvens­ke fol­ket, un­der­stre­ker Vass­vik, som har vaert stats­sek­re­taer for sa­mis­ke spørsmål og nas­jo­na­le mi­no­ri­te­ter i for­nyings- og ad­mi­ni­stras­jons­de­par­te­men­tet un­der reg­je­rin­ga Stol­ten­berg II.

– Jeg fø­ler meg forplik­tet til å job­be med det­te, avs­lut­ter hun.

Fyl­kes­va­raordfø­rer i Finn­mark, Ragn­hild Vass­vik. Fo­to: Ekaterina Golitsyna.

Av Lill Vivian Hansen

lill.hansen@al­ta­pos­ten.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.