Po­li­ti­ke­re i utakt

Ruijan Kaiku - - News -

Nå er stem­me­ne et­ter årets valg talt opp og aner vi kon­tu­re­ne av et pro­test­valg. Po­li­ti­ke­re i utakt med gras­ro­ta og si­ne vel­ge­re forsø­ker nå å fin­ne ut hvor det he­le gikk galt. Le­der­ne sit­ter på ut­satt plass un­der eva­lue­rin­ga.

Nors­ke Kve­ners for­bund - Rui­jan kvee­ni­liit­to had­de i ti­den før val­get en uhøy­ti­de­lig kå­ring av de mest kven­venn­li­ge par­tie­ne. Kå­rin­gen var ba­sert på par­tie­nes valg­pro­gram. I den uhøy­ti­de­li­ge kå­rin­gen ble Kris­te­lig Fol­ke­par­ti (KrF) og So­sia­lis­tiskVen­stre­par­ti (SV) ble ut­pekt som vin­ne­re med Rødt og Miljø­par­tiet de grøn­ne (MDG) på delt andre plass.

I et­ter­kant kan in­gen påstå at KrF gjor­de et bra­kvalg, tvert imot; par­tiet har ik­ke hatt dår­li­ge­re opps­lut­ning si­den mel­lom­krigs­ti­den. For SV, Rødt og MDG gikk det noe bedre og al­le fikk økt opps­lut­ning.

Re­gion­re­for­men, kam­pen mot sent­ra­li­se­ring og lo­ka­le kamp­sa­ker pre­ger i stor grad valgre­sul­ta­te­ne.Vel­ger­ne har vendt ryg­gen til de par­tie­ne som ik­ke har lyt­tet til fol­ket. I Finn­mark opple­ver Ar­bei­der­par­tiet sitt dår­ligs­te valg si­den år­hundres­kif­tet, mens Sen­ter­par­tiet har fem­dob­let opps­lut­nin­gen. Astrid Lindgren sa det­te vel­dig en­kelt: Når men­nes­ker med makt slut­ter å hø­re på fol­ket, er det på ti­de å byt­te dem ut.

Det ser ut som vel­ger­ne i di­strik­te­ne ved det­te val­get har brukt sin stem­me til å si if­ra om det de me­ner er manglen­de trygg­het i for­hold til hel­se og ar­beidsplas­ser. I føl­ge Mas­lows be­hovs­py­ra­mi­de er det­te blant de vik­tigs­te be­ho­ve­ne men­nes­ker har et­ter at grunn­leg­gen­de fy­sio­lo­gis­ke be­hov som sult, tørs­te og søvn er til­fredss­tilt.

Trygg­hets­be­ho­ve­ne om­fav­ner fo­rut­sig­bar­het knyt­tet til jobb og øko­no­mi, et trygt sted å bo og tryg­ge om­gi­vel­ser. Det hand­ler om fo­rut­sig­bar­het, re­gel­mes­sig­het og sta­bi­li­tet i åre­ne som kom­mer.

Vi har in­gen må­ter å må­le hvor­dan kve­ne­ne stem­mer, men si­den en fjer­de­del av be­folk­nin­gen i Finn­mark og Troms er av kvensk avs­tam­ming, kan vi tro at hver fjer­de til­hen­ger av Ap har vaert kve­ner

– og hver fjer­de som nå ven­der dem ryg­gen, er også kve­ner. Folk har stolt på par­tiet som de trod­de tal­te små­fol­kets sak, men nå tror de ik­ke len­ger på par­tiet. Ti­den vil vi­se om de nye koa­lis­jo­ne­ne kan fø­re en mer hu­man mi­no­ri­tets- og språk­po­li­tikk enn det Ar­bei­der­par­tiet har hatt

over­for kve­ne­ne.

Sen­ter­par­tiet fikk inn fle­re stor­tings­repre­sen­tan­ter i nord, som San­dra Borch og Geir Iver­sen. De var motk­ref­ter til reg­je­rin­gens knall­har­de løp for sent­ra­li­se­ring. Fryk­ten kan nem­lig vae­re en sent­ra­li­se­ring som også truer vik­ti­ge kva­li­te­ter i lo­kal­sam­fun­ne­ne, i små byg­der og små kom­mu­ner. Det blir ek­stremt vik­tig at re­gion­re­for­men gjen­nomfø­res med om­sorg for lo­kal kul­tur og språk, inklu­dert ne­dar­vet kunns­kap som kansk­je ik­ke sy­nes å vae­re så vik­tig når alt skal bli så ef­fek­tivt.Vi hå­per reg­je­rin­gen har med seg det lang­sik­ti­ge pers­pek­ti­vet i be­stre­bel­se­ne på at funks­jo­ner og tje­nes­ter skal stram­mes inn.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.