Po­li­tik­ka­rit vää­räs­sä tak­tis­sa

Ruijan Kaiku - - News -

Iso­tin­gan­vaa­lin ää­net oon las­ket­tu ja se näk­kyy pro­tes­ti­vaa­lil­ta. Po­li­tik­ka­rit kul­jet­haan ai­van eri tak­tis­sa ko net ih­mi­set jok­ka oon hei­tä ää­nes­tän­heet ja nyt het hun­tee­rat­haan et­te mi­kä me­ni vää­rin. Joh­taa­jil­la oon vaik­keet pai­kat.

Rui­jan kvee­ni­liit­to lu­ki vaa­lii en­nen part­tiit­ten vaa­li­pro­gra­mit ja te­ki sit­te, vä­hän lei­ki­lä, lis­tan sii­tä mik­kä part­tiit oon par­haat kai­nu­lai­si­le.Voit­taa­jat olt­hiin Kris­ti­li­nen kan­san­part­tii ja So­sia­lis­ti­nen ven­stre­part­tii ja toi­se­la si­ja­la olt­hiin Pu­nai­set ja Mil­jöö­part­tii Vih­ri­set. Kuk­haan ei saa­ta väit­täät et­te Kris­ti­li­nen part­tii olis me­nes­tyn­ny vaa­lis­sa; päin­vas­toin vaa­li oli sil­le kaik­kiin huo­noin sođan jälk­hiin. SV, Pu­nai­set ja Vih­ri­set me­nes­tyt­hiin pa­re­min ja net saat­hiin lis­sää ää­nii.

Re­gioo­ni­re­for­mi, tap­pe­lu sent­raa­li­see­raa­mis­ta vast­haan ja pai­ka­li­set tee­mat nä­vyt­hään vaa­lin tu­lok­ses­sa. Ää­nes­tä­jät oon kään­tän­heet sö­län part­tii­le mik­kä ei kuun­te­le kans­saa. Fin­mar­kus­sa Työ­vä­jen­part­tii sai vä­he­män ää­nii ko mil­loink­haan 2000-lu­vu­la ko taas Sen­ter­part­tii sai vii­si kert­taa enä­men.

Astrid Lindgren sa­noi­ki et­te ko val­lan­pit­tää­jät la­kat­haan kuu­le­mas­ta kans­saa, se oon ai­ka vaih­taat net pois.

Se näyt­tää et­te ää­nes­tä­jät olis ha­lun­heet muis­te­la sii­tä het pö­lät­hään terv­heys­pal­ve­luk­sit­ten ja työ­pai­koit­ten puo­les­ta. Mas­low oon teh­ny py­ra­mi­din sii­tä mi­tä ih­mi­nen tar­vit­tee, ja sen jälk­hiin terv­heys ja työ oon tärk­kei­mät sit­te ko ai­van pe­rus­taa­vat fy­sio­loo­ki­set tarp­heet niin­ko näl­kä, ja­no ja uni oon täy­tet­ty. Ih­mi­sel­lä oon tar­vet tiet­täät et­te hä­ne­lä oon tul­lee­vai­suuđes­sa­ki työ se­kä tur­va­li­nen paik­ka mis­sä hän as­suu ja el­lää. Hän hal­luu tiet­täät et­te tä­mä jat­kuu, pys­syy ja kes­tää tul­lee­vi­na­ki vuo­si­na.

Met em­mä saa­ta tiet­tää kun­ka kai­nu­lai­set oon ää­nes­tän­heet mut­ta ko tieđä­mä et­te jo­ka nel­jes fin­mark­ku­lai­nen ja troms­sa­lai­nen oon kai­nu­lai­set, saa­ta­ma us­koot et­te jo­ka nel­jes Ap:n ää­nes­tä­jä oon ol­lu kai­nu­lai­nen - ja et­te jo­ka nel­jes jo­ka nyt oon kään­tä­nyt hei­le sö­län, oon kai­nu­lai­nen. Ih­mi­set oli us­kon­heet et­te tä­mä part­tii pu­huis pien­ten ih­mis­ten puo­les­ta mut­ta se oon nyt lop­pu.

Saa­ma sit­te nähđä oon­ko uusi­la koa­li­suu­nii­la hu­maa­nim­pi mi­no­ri­teet­ti- ja kie­li­po­li­tik­ki ko mi­tä työ­vä­jen­part­tii­la oli kai­nu­lais­sii vast­haan.

Sent­ter­part­tii sai Iso­tink­haan kak­si uut­ta eđus­ta­jaa poh­jai­ses­ta, San­dra Borc­hin ja Geir Iver­se­nin. Mo­le­mat oon vas­tus­tan­heet hal­li­tuk­sen ki­ven­kov­vaa sent­raa­li­see­raa­mis­po­li­tik­kii. Sent­raa­li­see­raa­mi­nen uh­kaa pie­niin paik­koin elä­män­laat­tuu. Se oon hir­mui­sen tärk­kee et­te re­gioo­ni­re­for­mis­sa otet­haan vaa­rin pai­ka­li­ses­ta kult­tuu­ris­ta ja kie­les­tä, niin­ko pö­rin­tei­ses­tä tieđos­ta mi­kä jou­tuis syrj­hään jos aja­tel­haan ty­hä ef­fek­tii­vi­syyt­tä.Toi­vo­ma et­te vaik­ka toi­min­toi ja pal­ve­luk­sii mo­der­ni­see­rat­haan, hal­li­tus ajat­te­lis kans pit­kän ai­jan vai­ku­tuk­sii.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.