– Kan ik­ke ten­ke meg at pla­nen blir for­kas­tet

Ruijan Kaiku - - News -

Vil vi­de­refø­re ar­bei­det med kvensk hand­lingsplan, også et­ter sam­menslåing av fyl­ke­ne Troms og

Finn­mark.

16. mars i år ved­tok Troms fyl­kes­kom­mu­ne his­to­riens førs­te hand­lingsplan som skal frem­me kvensk språk og kul­tur. En av ar­ki­tek­te­ne og drivk­raf­ten bak den­ne hand­lingspla­nen var fyl­kesråds­le­der i Troms, Wil­ly Ør­ne­bakk (Ap).

Ør­ne­bakk forkla­rer at vi må først og fremst må ta ut­gangs­punkt i valgre­sul­ta­tet som fo­re­lig­ger og som har noen­lun­de det sam­me styr­ke­for­hol­det mel­lom blok­ke­ne som da hand­lingspla­nen ble ved­tatt.

– Vi job­ber et­ter de pla­ner og stra­te­gier vi har lagt fø­rin­ger for og at vi har en ved­tatt hand­lingsplan, for­sik­rer Ør­ne­bakk.

Re­gion­re­for­men

8. ju­ni be­hand­let Stor­tin­get re­gion­re­for­men. I føl­ge reg­je­rin­gen vil det­te fø­re til stør­re og mer funks­jo­nel­le fyl­kes­kom­mu­ner som vil styr­ke bå­de lo­kal­de­mok­ra­tiet og vekstk­raf­ten. Det vil også leg­ge grunn­la­get for et bedre sa­mar­beid med andre re­gio­na­le aktø­rer og en styr­ket sam­funn­sut­vikling. Re­gion­re­for­men trer i kraft 1. ja­nuar 2020.

– Fyl­ke­sinn­de­lin­gen vil nå vae­re bedre til­pas­set de sam­funn­sut­fordrin­ge­ne vi står over­for og leg­ge til ret­te for en styr­ket sam­funn­sut­vikler­rol­le for fyl­kes­kom­mu­ne­ne, i føl­ge reg­je­rin­gen.

Troms og Finn­mark fyl­ker vil et­ter at re­gion­re­for­men trer i kraft vae­re et av 11 fyl­ker i Nor­ge.

– Vi har ik­ke fått noen inn­kal­lin­ger til et fel­les fyl­kes­ting, på­pe­ker Ør­ne­bakk, og leg­ger til at den kvens­ke hand­lingspla­nen som er ved­tatt uan­sett skal ek­sis­te­re i he­le 2018 og 2019. En even­tuell sam­menslåing vil ik­ke sk­je før i 2020.

– Om det blir en sam­menslåings­pro­sess er det na­tur­lig å sa­mord­ne ar­bei­det i beg­ge fyl­ke­ne med fo­kus på styr­king av kvensk språk og kul­tur, un­der­stre­ker han.

Skal gjø­res kjent

Ør­ne­bakk for­sik­rer at Troms fyl­kes­kom­mu­ne er klar til å star­te en dia­log med Finn­mark for å set­te i gang en stør­re pro­sess rundt ar­bei­det med kvensk språk og kul­tur.

– Jeg kan aldri ten­ke meg at ar­bei­det vil bli for­kas­tet, sier han. Vi­de­re skal det job­bes med å gjø­re ar­bei­det som er lagt ned i for­bin­del­se med hand­lingspla­nen i Troms kjent for reg­je­rin­ga. Det­te ar­bei­det kan vae­re med å leg­ge grunn­la­get for en nas­jo­nal hand­lingsplan for kvensk språk og kul­tur. – Vi vil pre­sen­te­re vå­re fo­kusområ­der slik at reg­je­rin­ga blir kjent med ar­bei­det, forkla­rer Ør­ne­bakk, som me­ner det ik­ke er nok å ba­re sen­de do­ku­men­tet sø­ro­ver.

Fyl­kesråds­le­der i Troms, Wil­ly Ør­ne­bakk, fort­set­ter å job­be med hand­lingsplan for kvensk språk og kul­tur. (Pres­se­fo­to)

Av Lill Vivian Hansen lill.hansen@al­ta­pos­ten.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.