– Far­men har vaert re­ne fe­rie­opp­hol­det

Ruijan Kaiku - - News -

25. sep­tem­ber gikk starts­kud­det for Far­men 2017 på TV2. Li­ne er en av 14 del­ta­ker­ne som uto­ver høs­ten skal un­der­hol­de nors­ke TV-see­re og kon­kur­re­re om å stå ig­jen som vin­ner av Far­men 2017. Del­ta­ker­ne skal dri­ve Sand­vi­ka gård på Flos­terøya uten­for Aren­dal – an­no 1917.

– Jeg meld­te meg på selv, et­ter man­ge opp­fordrin­ger fra ven­ner og fa­mi­lie, forkla­rer Li­ne, men jeg had­de li­te pei­ling på hva det­te egent­lig gikk ut på.

Det forkla­rer hun gans­ke en­kelt med at hun de sis­te åre­ne ik­ke har hatt TV, og der­med ik­ke fått med seg he­le kon­sep­tet rundt Far­men, bort­sett fra det hun har lest.

– Jeg skjøn­ner fort­satt ik­ke alt opps­ty­ret rundt det­te, med­gir hun.

Fe­rie­opp­hold

Li­ne voks­te opp i Kir­ke­nes, men kjøp­te seg gård i Pas­vik straks hun var fer­dig med Land­brukss­ko­len i Ta­na. Hun er der­for ik­ke uten er­fa­ring med gård­sar­beid når vi mø­ter hen­ne på TV uto­ver høs­ten. Og selv om Li­ne lov­te å ik­ke lig­ge på lat­si­den in­ne på Far­men har hun klart å leg­ge på seg 4 ki­lo i lø­pet av opp­hol­det.

– Far­men var jo re­ne fe­rie­opp­hol­det, smi­ler hun.

I dag bor Li­ne på Ør­je i Øst­fold fyl­ke.

Vokst opp med dyr

Hun lig­ger ik­ke på lat­si­da til hver­dags hel­ler. Li­ne har bå­de sau­er og hø­ner. Des­su­ten bå­de fis­ker og jak­ter hun til eget forråd.

– Jeg er vokst opp med dyr, men kan ik­ke ten­ke meg å kjø­pe kjøtt i bu­tik­ken, avslø­rer hun, som straks ven­der ne­sen mot Kjøps­vik i Tysf­jord.

– Jeg har hus i Tysf­jord. Her jeg fis­ker så mye at jeg har fisk til he­le året, forkla­rer hun.

Li­ne har bå­de kvensk og sa­misk opp­hav. Hen­nes fars slekt kom­mer fra Tysf­jord og hen­nes mors slekt kom­mer fra So­dan­ky­lä i Fin­land. Selv har hun fi­re voks­ne barn. Li­ne har også vaert så hel­dig at hun har fått med seg språ­ket i opp­veks­ten.

– Jeg er stolt av min kul­tur, fastslår hun, og øns­ker å lae­re med om det kvens­ke.

Els­ker na­tu­ren

Det er in­gen tvil om at Li­ne els­ker na­tu­ren. Hun vel­ger før en uke på fjel­let enn en uke i Spa­nia.

– Jeg har ridd fra Kir­ke­nes til Al­ta, for­tel­ler hun, for å un­der­stre­ke at hun fo­ret­rek­ker fjel­li­vet.

Det­te er en tur på godt over 50 mil på hes­te­ryg­gen.

– Det er li­vet mitt å vae­re i na­tu­ren, sier hun, og med­gir at hun godt kun­ne klart å bo slik som på Far­men – an­no 1917.

Kunst­ner

Nå er over to år si­den Li­ne sa opp sin stil­ling in­nen eldreom­sor­gen for å le­ve av kuns­ten. Hun teg­ner, ma­ler og dri­ver med kunsthånd­verk.

– Selv om jeg ik­ke har så stor tilk­nyt­ning til det sa­mis­ke i dagligli­vet er det­te et le­ve­sett som fen­ger meg og jeg fin­ner mye ins­pi­ras­jon her, sier hun.

Hun med­gir at kunst­ner­li­vet ik­ke all­tid gir li­ke mye å rut­te med i hver­da­gen. Hel­dig­vis fin­nes også de da­ge­ne da hun fø­ler seg vel­dig rik.

– Det­te er et valg i li­vet, veien blir til mens man går, sier hun op­ti­mis­tisk, og leg­ger til at al­le nok har godt av å kla­re seg med litt mindre in­ni­mel­lom. Muut al­ter­na­tii­vit ei ole nyt ta­pe­til­la.

Mei­nin­ki oon sel­vit­täät kun­ka tä­män rađan ra­ke­net­tais ja pär­jäis­kö se eko­noo­mi­ses­ti. Sa­ma­la hun­tee­rat­haan mis­sä ra­ta­lin­ja kul­kis, ku­ka si­tä käyt­täis ja kun­ka ra­ta­toi­men styy­rät­täis.

Sel­vi­tyk­sen tehđ­hään yhđes­sä rui­ja­lais­ten rau­ta­tie­vi­ran­omais­ten se­kä Poh­jais­mais­ten rau­ta­tie­di­rek­to­raa­tiit­ten yht­heis­työ­foo­ru­min kans.

Se oon plaa­na et­te sel­vi­tys oon val­mis

Li­ne Suo­ma­lai­nen fra Kir­ke­nes er en av årets 14 far­men­del­ta­ke­re.

FERIE: – Li­vet på far­men var re­ne fe­rie­opp­hol­det, smi­ler Li­ne. Her sam­men med pro­gram­le­der Gau­te Grøt­ta Grav. Fo­to: TV2

INS­PI­RAS­JON: Li­ne hen­ter mye ins­pi­ras­jon i de sa­mis­ke miljøe­ne. Det­te bil­de har hun vun­net pris for. Fo­to: Pri­vat.

KUNSTHÅND­VERK: Trykk på skinn­fell. Noen skinn gar­ver hun selv, andre sen­der hun vekk. Fo­to: Pri­vat.

Av Lill Vivian Hansen lill.hansen@al­ta­pos­ten.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.