Nge er

Ruijan Kaiku - - News -

rett­fer­dig sys­tem, me­ner St­ri­feldt, og pen­ge­ne blir i lo­kal­sam­fun­net.

For­tel­ler his­to­rie­ne

Bedrif­ten sat­ser på rei­se­liv i til­legg til tra­dis­jo­nell ski­ferdrift og har der­med fle­re bein å stå på. Hit kan tu­ris­te­ne kom­me for å få et innb­likk i den gam­le nae­rin­ga, men også for å jak­te på nord­ly­set. Nord­lys­tu­ris­me er en øken­de del av drif­ta på Paes­ka­tun.

– Vi laer­te mye av det­te besø­ket og kom­mer til å ha kven­his­to­rien med i en­da ster­ke­re grad i frem­ti­den, lo­ver St­ri­feldt.

Han laer­te aldri å snak­ke språ­ket, men hus­ker at dem som un­ger kun­ne noen fra­ser og de kun­ne tel­le.

– Vi har jo all grunn til å vae­re stolt av vår bakgrunn, un­der­stre­ker han.

FRA SVE­RI­GE: – Den­ne hyt­ta er pre­fab­ri­kert i Sve­ri­ge, forkla­rer Trond St­ri­feldt.

IMPERIAL: – Det­te er også et pros­jekt, sier St­ri­feldt, om den gam­le las­te­bi­len.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.