Po­si­tivt ini­tia­tiv av rik­san­ti­kva­ren

Ruijan Kaiku - - News -

Egil Sun­de­lin, Nors­ke Kve­ners For­bund, er glad for at man nå job­ber for å få en over­sikt over kvens­ke kul­tur­min­ner.

– Prob­le­met har vaert at dis­se i li­ten grad har vaert re­gi­strert, for­tel­ler Sun­de­lin, som var med de­le­gas­jon til blant an­net Paes­ka­tun.

Kvensk bo­set­ting

De­le­gas­jo­nen besøk­te også Kre­ta, Kåf­jord i Al­ta kom­mu­ne, som var et stort kvensk bo­set­ting­sområ­de. Han er vel­dig po­si­tiv til at det­te nå blir re­gi­strert og do­ku­men­tert. En rek­ke av de kvens­ke kul­tur­min­ne­ne hav­ner ik­ke au­to­ma­tisk inn un­der 100-års re­ge­len som gir au­to­ma­tisk fred­ning.

– Jeg opp­fat­ter det som om det blir en hel­het­lig re­gis­te­ring som om­fat­ter at bå­de ma­te­riel­le og im­ma­te­riel­le kul­tur­min­ner vil bli sam­let i ett opplegg. Det er et flott ini­tia­tiv, med­gir han.

Veier mer

Han ro­ser Paes­ka­tun som har tatt va­re ski­fer­hyt­te­ne sam­ti­dig som de kla­rer å ha en ak­tiv nae­rings­virk­som­het ved si­den av.

– De pre­sen­te­rer den lo­ka­le his­to­rien, noe gjes­te­ne set­ter pris på. Hå­per det blir fulgt opp av myn­dig­he­te­ne, opp­fordrer Sun­de­lin, som me­ner det får en viss tyng­de når rik­san­ti­kva­ren står bak.

PO­SI­TIV: Egil Sun­de­lin er glad for at ar­bei­det med å re­gi­stre­re kvens­ke kul­tur­min­ner har star­tet.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.