Suo­ma­lai­sel­le seu­ra­kun­nal­le eh­do­te­taan uut­ta ni­meä

Ruijan Kaiku - - News -

Nor­jan suo­ma­lai­sen evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen seu­ra­kun­nan kir­kon­ko­kous pi­de­tään 2. mar­ras­kuu­ta Os­los­sa. Siel­lä esi­tel­lään mm. eh­do­tus seu­ra­kun­nan uusik­si sään­nöik­si.

Edel­li­sen ker­ran seu­ra­kun­nan sään­tö­jä tar­kis­tet­tiin kak­si­tois­ta vuot­ta sit­ten.

– Mis­tä sään­nön­muu­tok­ses­sa on ky­sy­mys?

– Kos­ka Nor­ja muut­ti val­tion­tu­ki­käy­tän­töä vii­me vuon­na, on vält­tä­mä­tön­tä teh­dä sen vaa­ti­mat muu­tok­set. Kirk­ko­neu­vos­tos­sa to­det­tiin vuo­si sit­ten, et­tä sa­mal­la oli­si hy­vä teh­dä muut ajan­mu­kai­set kor­jauk­set mui­den ul­ko­suo­ma­lais­seu­ra­kun­tien ta­paan, seu­ra­kun­nan pap­pi Ans­si Ele­nius ker­too.

Nä­ky­vä muu­to­seh­do­tus on seu­ra­kun­nan ni­men ly­hen­tä­mi­nen. Jat­kos­sa seu­ra­kun­nal­la oli­si vi­ral­li­nen ni­mi kol­mel­la kie­lel­lä seu­raa­vas­ti: Nor­jan suo­ma­lai­nen seu­ra­kun­ta – Den fin­länds­ka för­sam­lin­gen i Nor­ge – Den fins­ke me­nig­he­ten i Nor­ge.

Muu­tos ai­kai­sin­taan maa­lis­kuus­sa

Seu­ra­kun­nan sään­tö­jä ei kui­ten­kaan voi­da muut­taa noin vain. Sään­tö­jen­muu­to­seh­do­tus esi­tel­lään täs­sä kir­kon­ko­kouk­ses­sa, mut­ta asias­ta voi­daan päät­tää vas­ta seu­raa­vas­sa kir­kon­ko­kouk­ses­sa, mi­kä pi­de­tään to­den­nä­köi­ses­ti maa­lis­kuus­sa.

Ele­nius ker­too et­tä uu­det sään­nöt ovat nyt lai­no­pil­li­ses­sa tar­kas­tuk­ses­sa mut­ta eh­do­tus tuo­lee kaik­kien näh­tä­väk­si seu­ra­kun­nan uusil­le verk­ko­si­vuil­le (fins­ke­kir­ken.no) vii­meis­tään 26. lo­ka­kuu­ta.

– Jä­se­nyyt­tä kos­ke­vien koh­tien li­säk­si sään­tö­jen luon­nos on py­rit­ty te­ke­mään ajan­mu­kai­sek­si ja ra­ken­teel­taan sel­keäk­si. Kir­kon Ul­ko­suo­ma­lais­työn yk­sik­kö an­toi oh­jeek­si, et­tä pe­rus­sään­nöt on hy­vä pi­tää mah­dol­li­sim­man ly­hye­nä ja ko­kous­käy­tän­nöis­tä on pa­rem­pi kir­joit­taa eril­li­set ko­kousoh­je­sään­nöt. Tar­koi­tuk­se­na on teh­dä myös ko­kousoh­je­sään­nöis­tä ajan­mu­kai­set, mut­ta nii­tä ei ole vie­lä val­mis­tel­tu.

Voit lä­het­tää val­ta­kir­jan

Tu­le­vas­sa kir­kon­ko­kouk­ses­sa va­li­taan seu­ra­kun­nal­le kirk­ko­neu­vos­to vuo­sil­le 2017–2019. Vaa­li­toi­mi­kun­nan muo­dos­ta­vat Rai­ja Muns­terh­jelm ja Kat­ri Pöy­sä.

Ny­kyis­ten sään­tö­jen mu­kaan seu­ra­kun­nan asioi­hin voi vai­kut­taa ole­mal­la it­se pai­kal­la kir­kon­ko­kouk­ses­sa tai val­tuut­ta­mal­la jon­kun pai­kal­lao­li­jan. Yk­si pai­kal­lao­li­ja voi oman ää­nen­sä li­säk­si ää­nes­tää yh­del­lä val­ta­kir­jal­la.

– Jot­ta voi lä­het­tää val­ta­kir­jan, pi­tää­kö siis ol­la Os­los­sa jo­ku tut­tu, jol­le lä­het­tää sen val­ta­kir­jan, ja pi­tää tie­tää et­tä hen­ki­lö on var­mas­ti me­nos­sa kir­kon­ko­kouk­seen?

– Kyl­lä, näin ny­kyi­siä sään­tö­jä tu­lee tul­ki­ta, Ele­nius sa­noo.

Val­ta­kir­jo­jen käyt­tä­mi­nen ei ole ko­vin ta­val­lis­ta. Ele­nius ker­too osal­lis­tu­neen­sa kah­den vuo­den ai­ka­na kol­meen kir­kon­ko­kouk­seen, mut­ta val­ta­kir­jo­ja ei niis­sä ole nä­ky­nyt.

Kir­kon­ko­kouk­siin osal­lis­tuu yleen­sä 10-20 hen­keä; ke­vään kir­kon­ko­kouk­ses­sa oli ol­lut pai­kal­la kym­men­kun­ta hen­keä.

Net­ti­si­vul­la tuo­rein tie­to

Seu­ra­kun­ta­sih­tee­ri Karoliina Huhtanen Larsen on juu­ri saa­nut re­kis­te­röi­dyk­si lop­pu­ke­säl­lä ja syk­syl­lä seu­ra­kun­nan jä­se­nyy­den vah­vis­ta­neet nor­jan­suo­ma­lai­set. Tu­los näyt­tää et­tä Nor­jan suo­ma­lai­ses­sa seu­ra­kun­nas­sa oli syys­kuun lo­pul­la 2335 jä­sen­tä, eli 56,7 pro­sent­tia Nor­jas­sa va­ki­tui­ses­ti asu­vis­ta Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon jä­se­nis­tä.

– Mi­tä kau­em­pa­na Os­los­ta asuu, si­tä enem­män ai­kaa ja ener­gi­aa Os­lon mat­kan jär­jes­tä­mi­nen vaa­tii – tai pi­tää löy­tää jo­ku hen­ki­lö jo­ka voi käyt­tää val­ta­kir­jaa. Voi­si­ko il­moi­tus kir­kon­ko­kouk­ses­ta ol­la pa­rem­min nä­ky­vis­sä seu­ra­kun­nan net­ti­si­vul­la, jo etusi­vul­la?

– Kyl­lä var­maan voi­si, Larsen vas­taa. Ny­kyi­sil­lä ase­tuk­sil­la seu­ra­kun­nan net­ti­si­vun etusi­vul­le mah­tuu nel­jä uu­tis­ta. Kut­su kir­kon­ko­kouk­seen löy­tyy va­li­kos­ta Ta­pah­tu­mat.

– Ko­kous­kut­su oli myös syk­syn Kir­kon­ku­kos­sa, mi­kä lä­he­tet­tiin kai­kil­le jä­se­nil­le, eli kaik­ki ovat var­maan saa­neet tie­don, jos ovat leh­den lu­ke­neet, Larsen to­te­aa.

Nor­jan suo­ma­lai­sen seu­ra­kun­nan kir­kon­ko­kous pi­de­tään ruot­sa­lai­sen seu­ra­kun­nan kir­kon ti­lois­sa Os­los­sa. KUVA: LIISA KOIVULEHTO

Liisa Koivulehto

liisa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.