U täyt­ti Tek­ni­sen museon

Ruijan Kaiku - - News -

− Voi­si­ko syy­nä ol­la, et­tä em­me tun­ne toi­siam­me tar­peek­si hy­vin. Pa­ras ta­pa tu­tus­tua maa­han on mat­kus­taa sin­ne. Toi­von, et­tä mah­dol­li­sim­man mo­ni mat­kus­tai­si Suo­meen, Lund­berg roh­kai­si se­mi­naa­rin osa­not­ta­jia.

Se­mi­naa­ris­sa pu­heen­vuo­ron pi­ti­vät ul­ko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­ri Kai Myk­kä­nen, NHO:n joh­ta­ja Kris­tin Sko­gen Lund, Nor­dic Choice -ho­tel­li­ket­jun pe­rus­ta­ja, ho­tel­li­mo­gu­li Pet­ter Stor­da­len, koo­mik­ko André Wick­ström ja tu­le­vai­suus­vi­siö­nää­ri Alf Rehn.

Näyt­te­ly au­ki jät­ti­sak­sil­la

Se­mi­naa­ri­päi­vän pää­tök­sek­si museol­la jär­jes­tet­tiin 100 esi­net­tä Suo­mes­ta -näyt­te­lyn ava­jai­set. Kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön val­tio­sih­tee­ri Bård Fol­ke Fredrik­sen iloit­si sii­tä, et­tä nor­ja­lai­set pää­se­vät tu­tus­tu­maan Suo­men his­to­ri­aan ja kult­tuu­riin esi­nei­den kaut­ta. Hän oli tyy­ty­väi­nen, et­tä Tek­ni­nen museo nos­taa esil­le ajan­koh­tai­sia tee­mo­ja, ku­ten sa­ta­vuo­ti­aan Suo­men his­to­rian. Fredrik­sen kiit­te­li myös Suo­ma­lais­nor­ja­lais­ta kult­tuu­ri-ins­ti­tuut­tia hy­väs­tä työs­tä, jo­ta ins­ti­tuut­ti te­kee Nor­jas­sa.

Näyt­te­ly avau­tui vi­ral­li­ses­ti, kun val­tio­sih­tee­ri Bård Fol­ke Fredrik­sen yh­des­sä suur­lä­het­ti­läs Erik Lund­ber­gin kans­sa leik­ka­si nau­han val­ta­vil­la Fis­kar­sin sak­sil­la.

Ava­jais­se­re­mo­nian musii­kis­ta vas­ta­si Tor Tvei­te har­mo­nik­kan­sa kans­sa. Hän esit­ti Ma­rio­nin Ti­pi-tii-eu­ro­vii­su­bii­sil­lä ja haas­toi ylei­sön tu­tus­tu­maan näyt­te­lyyn. Ti­pi-tiin esi­tys­vuo­den Eu­ro­vii­suis­sa sai sel­vil­le et­si­mäl­lä näyt­te­lys­tä Fis­kar­sin me­hu­lin­gon. Oi­kea vuo­si oli 1962. Suo­mi-tee­ma sai jat­koa myös per­jan­tai­na 8. syys­kuu­ta, jol­loin Suo­ma­lais-nor­ja­lai­nen kult­tuu­ri-ins­ti­tuut­ti jär­jes­ti kou­lu­tuse­mi­naa­rin. Se­mi­naa­rin ai­hee­na oli es­teet­tis­ten ai­nei­den roo­li kou­luis­sa ja se, mi­ten ne ovat si­dok­sis­sa in­no­vaa­tioi­hin ja yh­teis­kun­ta­ke­hi­tyk­seen.

100 esi­net­tä Suo­mes­ta -näyt­te­ly on esil­lä Tek­ni­ses­sä museos­sa 29. lo­ka­kuu­ta as­ti. Näyt­te­lyyn voi tu­tus­tua myös in­ter­ne­tis­sä www.100ob­jects.fi.

Juh­laa nel­jäs­sä su­ku­pol­ves­sa. Tuo­reet van­hem­mat Jørn Tur­mo ja Kai­sa Si­vo­nen (va­sem­mal­ta) oli­vat tul­leen museoon Kai­san iso­äi­din Ai­ri Ala­ta­lon ja äi­din Mer­ja Si­vo­sen kans­sa. Mu­ka­na oli myös Kai­san ve­li Vil­le Si­vo­nen nor­ja­lai­sen tyt­töys­tä­vän­sä Ki­ne Ro­sen­dah­lin kans­sa. KUVAT: KAROLIINA LARSEN

Muusik­ko Ben­ny Törn­roos, Muu­mi­mam­ma, Pik­ku-Myy ja Nip­su oli­vat lau­an­tain ylei­sö­mag­nee­tit.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.