Ka­le­va­la – nå også på bokmål

Ruijan Kaiku - - News -

Fem­ti år et­ter at det fins­ke nas­jo­na­le­po­set Ka­le­va­la kom ut på ny­norsk, på te­le­marksk­dia­lekt, er den nå kom­met ut på mo­der­ne bokmål.

Sa­len var fylt til ran­den da bo­ka ble lan­sert på Deich­mans­ke bib­lio­tek i Os­lo 12. sep­tem­ber, med Fin­land am­bas­sadør Erik Lund­berg til ste­de. Musi­ker­ne An­ne Mar­ga­ret Nil­sen, Tryg­ve Bed­da­ri og Tov Rams­tad spil­te og skues­pil­ler­ne Ivar Fur­re Aam og Ma­rian­ne Ust­vedt dra­ma­ti­ser­te styk­ker av ver­ket.

Tret­ten års ar­beid

Et­ter at for­fat­te­ren og il­lustratø­ren Mi­kael Holm­berg had­de gitt ut «Kam­pen om Sam­po. His­to­rier fra Ka­le­va­la» for barn i 2006, lek­te han med tan­ken om å gjen­dik­te he­le Ka­le­va­la – men kas­tet ideen for­di han men­te ar­bei­det var for stort.

Så sk­jed­de det i 2013 at han fikk et opp­drag fra ent­reprenør­fir­ma Lem­min­käi­nen som bes­til­te his­to­rier fra Ka­le­va­la over­satt til norsk. Et­ter at opp­dra­get var fer­dig, kun­ne Holm­berg, som al­le­re­de som barn had­de vaert godt over mid­dels in­te­res­sert i Ka­le­va­las mys­tis­ke ver­den, ik­ke stop­pe.

Gjen­dikt­nin­ga tok 13 år, ved si­den av an­nen jobb og fa­mi­lie, dag og natt.

Holm­berg holdt på å mis­te mo­tet, for­di 7–8 for­lag vend­te tom­me­len ned for ut­gi­vel­se. Men så be­gyn­te ide­myldrin­ga for Fin­lands 100-års­fei­ring. For to år si­den kom for­la­get Or­ka­na på ba­nen, og for­la­get fikk støt­te fra FILI – Cen­ter för lit­te­ra­tu­rex­port i Fin­land, så sent som i vår.

En gui­de til Ka­le­va­la

I til­legg til gjen­dikt­nin­ga av al­le de 50 san­ge­ne som utgjør Ka­le­va­la, har Holm­berg sk­re­vet en om­fat­ten­de inn­led­ning hvor han forkla­rer for den nors­ke le­se­ren hvor­dan Ka­le­va­la ble til og hva det er.

– Ka­le­va­la for­tel­ler om et myl­der av my­to­lo­gist­ke hel­ter og skur­ker, troll­menn og over­na­tur­li­ge ve­se­ner. Hand­lin­gen uts­pil­ler seg i et my­tisk ver­den, el­ler i et tenkt før­kris­tent bon­de­sam­funn. Dikt­ver­ket er vel­kom­po­nert, men kompli­sert, med man­ge si­des­por, skri­ver Holm­berg i fo­ror­det.

Ka­le­va­la kom ut i en tid da det var vik­tig å ska­pe en finsk iden­ti­tet, stolt­het og samhø­rig­het. Holm­berg bes­kri­ver hvor­dan ska­pe­ren av Ka­le­va­la, Elias Lönn­rot, ar­bei­det: Un­der si­ne rei­ser i Ka­re­len i 1830-åre­ne fikk Lönn­rot hø­re gam­le san­ger som han men­te kun­ne vae­re brudds­tyk­ker av en stør­re for­tel­ling. Lönn­rot satt san­ge­ne sam­men til en hel­het, og sk­rev ty­de­lig hva som var gam­melt og hva som var hans egen dikt­ning.

Holm­berg trek­ker lin­jer med Ka­le­va­la og nors­ke fol­kee­ven­tyr og sa­ga­lit­te­ra­tur, men også skots­ke, en­gels­ke og tys­ke hel­te­his­to­rier, og ik­ke minst den es­tis­ke Ka­le­vi­poeg. Også fle­re mo­der­ne for­fat­te­re som J.R.R. Tol­kien og C.S. Lewis var ins­pi­rert av Ka­le­va­la, i til­legg til utal­li­ge bil­led­kunst­ne­re og musi­ke­re.

Holm­berg min­ner om de man­ge spor av kon­takt mel­lom skan­di­na­vis­ke og fins­ke stam­mer i vi­king­ti­den, noe som vi kan fin­ne nedsk­re­vet bå­de i Ka­le­va­la og i sa­ga­lit­te­ra­tu­ren.

– Den førs­te som på­vis­te dis­se lik­he­te­ne var for øv­rig en norsk fol­ke­livs­fors­ker, Nils Lid, som sk­rev om det­te på 1940-tal­let, be­mer­ker han.

Det fins en ve­sent­lig forsk­jell mel­lom Ka­le­va­la og de fles­te hel­te­his­to­rie­ne fra den ro­man­tis­ke tid­sal­de­ren: Lönn­rot tok med man­ge inns­lag av ly­ris­ke san­ger med kvin­ne­pers­pek­tiv, til tross for at dis­se inns­la­ge­ne ble møtt med skep­sis i sam­ti­den.

– Det pas­set dår­lig inn i det nas­jo­na­le og hel­ler mas­ku­li­ne hel­tee­po­set som man­ge had­de øns­ket seg, skri­ver Holm­berg.

Liisa Koivulehto

liisa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.