Ska­per nytt liv av Wil­hos arv

Ruijan Kaiku - - News -

– Jeg tror nok han vil­le ha vaert stolt over at musik­ken hans nå le­ver vi­de­re, sier Jan Jo­hans­son.

I dis­se da­ger gir tor­ne­dals­pros­jek­tet WAO, beståen­de av JORDS Jan Jo­hans­son og Susan­ne Ran­ta­ta­lo, sam­men med fio­li­nist og kan­te­lets­pil­ler Ar­to Jär­ve­lä, Mar­kus Falck på blant an­net munns­pill, fio­lin og trekks­pill, samt Gö­ran Eriks­son på kont­ra­bass og fio­lin, ut pla­ten Maa­il­ma on hul­lu.

– Of­fi­siell pla­tes­lipp er i Sve­ri­ge 1. ok­to­ber, men den er al­le­re­de blitt pre­sen­tert i Nor­ge, blant an­net på Paas­ki­viik­ko og Kip­pa­ri­fes­ti­va­len, for­tal­te Jo­hans­son da han og Ran­ta­ta­lo gjes­tet Al­ta med Jord tid­li­ge­re i høst.

Fan­tas­tisk ma­te­ria­le å job­be med

Grup­pen WAO ble til sam­men med fo­res­til­lin­gen Tjä­ra Män­nis­ka - om san­ge­ren, poe­ten og kunst­ne­ren Wil­ho Ak­se­li Ol­li­kai­nens (WAO) liv.

Jan Jo­hans­som sy­nes det har vaert helt fan­tas­tisk å job­be med ma­te­ria­let som ble et­ter­latt et­ter Ol­li­kai­nen.

– Vi sy­nes musik­ken han har sk­re­vet er fan­tas­tisk bra, og det er et vel­dig bra ma­te­ria­le som han har et­ter­latt til oss å for­val­te. Vi er svaert gla­de for at hans fa­mi­lie har latt oss job­be med det­te, sier han og for­tel­ler at det var et svaert stort pros­jekt å gå ig­jen­nom det et­ter­lat­te låt­ma­te­ria­let.

– Et­ter mye sor­te­ring satt vi til slutt ig­jen med rundt åt­ti lå­ter, og det er fort­satt mye ig­jen som vi ik­ke har kom­met oss ig­jen­nom, for­tel­ler Jo­hans­son.

Mye av det som fasci­ne­rer WAO er at te­ma­tik­ken i teks­te­ne.

– Han sk­rev om man­ge vik­ti­ge te­ma, som blant an­net krig, na­tu­ren og miljøø­de­leg­gel­ser. Det fan­tes da, og det­te er prob­le­mer vi sli­ter med også i dag. Teks­te­ne er fort­satt høy­ak­tuel­le, sier Jo­hans­son.

Tror han føl­ger med oss

Jo­hans­son tror nok Ol­li­kai­nen selv had­de blitt vel­dig glad og stolt over at musik­ken le­ver vi­de­re.

– En av søn­ne­ne hans spur­te han en gang hvor­for han ik­ke ga ut låt­ma­te­ria­let. Da had­de Vil­ho sagt «Du skal se, en dag skal noen bru­ke det­te». Og slik gikk det jo, for­tel­ler Jo­hans­son med et smil.

– Jeg tror nok det­te ble slik som han had­de øns­ket, og jeg tror han had­de kost seg med hvor­dan vi har brukt hans ma­te­ria­le. Jeg tror nok han føl­ger med på oss fra him­me­len, sier Jan Jo­hans­son.

– Det føl­tes som om han le­det oss gjen­nom den­ne pro­ses­sen med pla­ten, og det er nes­ten som om han fort­satt er med oss, sier mak­ker Susan­ne Ran­ta­ta­lo. Hun sy­nes det har vaert fan­tas­tisk å kun­ne dan­ne en grup­pe rundt en per­son som Wil­ho. De to lo­ver at det blir fle­re kon­ser­ter med WAO fra­mo­ver, og de hå­per også på å kun­ne gi ut fle­re pro­duks­jo­ner med Ol­li­kai­nens musikk.

– Vi kom­mer også til å fort­set­te med tea­ters­tyk­ket Tjä­ra Me­nis­ka som er ba­sert på han og hans liv, avs­lut­ter Jo­hans­son.

Jan Jo­hans­son og Susan­ne Ran­ta­ta­lo er svaert gla­de for at de har fått lov til å job­be med det inn­holds­ri­ke ma­te­ria­let et­ter Wil­ho Ak­se­li Ol­li­kai­nen. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Heidi Nilima Monsen heidi@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.