– Nå er eva­kue­rin­ga avs­lut­tet

Ruijan Kaiku - - News -

Det var kao­tis­ke tils­tan­der i Trond­heim da haers­ka­ren av tvang­se­va­kuer­te kom nordf­ra høs­ten 1944. Noen av dem kom aldri vi­de­re, hver­ken til andre des­ti­nas­jonss­te­der el­ler hjem ig­jen – de dø­de i Trond­heim. En stor grup­pe et­ter­lat­te har måt­tet ven­te i over 70 år på in­for­mas­jon om hvor ak­ku­rat de­res kjae­re ble be­gra­vet.

«En stein for å min­nes»

Det var kom­mu­nes­ty­re­repre­sen­tant Knut Fa­ger­bak­ke i Trond­heim som frem­met fors­lag om et min­nes­mer­ke over de dø­de tvang­se­va­kuer­te på Stav­ne, et­ter å ha hørt et fo­re­drag av NTNU-fors­ker In­ger Sel­ven Watts. Trond­heim kom­mu­ne gav opp­dra­get til kunst­ner Sis­sel M. Bergh. Hen­nes idé ble å skaf­fe en stein fra hjemplas­sen til hver av de dø­de, og bru­ke dem som ut­gangs­punkt for et min­nes­mer­ke.

Det dreier seg om 30 men­nes­ker; to av dem vet man dog ik­ke sik­kert at lig­ger på Stav­ne. De 13 kom­mu­ne­ne i Nord-Troms og Finn­mark som dis­se 30 kom if­ra – Kåf­jord, Sk­jervøy, Lop­pa, Has­vik, Al­ta, Kval­sund, Ham­mer­fest, Måsøy, Por­san­ger, Le­bes­by, Ta­na, Vardø og Sør-Va­ran­ger – har bi­dratt til å rea­li­se­re min­nes­mer­ket.

Hur­tigru­ta stil­te vel­vil­lig opp som trans­portør av stei­ne­ne på den lan­ge fer­den sø­ro­ver, og den 31. au­gust ble de kjørt i kor­tes­je fra hav­na i Trond­heim til Stav­ne grav­lund. De ans­var­li­ge for grav­lun­den er Kir­ke­lig fel­lesråd i Trond­heim, har også hatt en vik­tig rol­le i pros­jek­tet.

Man­ge lang­veis­fa­ren­de

Ons­dag 7. sep­tem­ber var det se­mi­nar i Rust­kam­me­ret i Er­ke­bis­pegår­den i Trond­heim, med in­for­mas­jon om kunst­pros­jek­tet, og om man­ge forsk­jel­li­ge as­pek­ter ved for­his­to­rien.

Blant de man­ge in­te­res­san­te inns­la­ge­ne var et fo­re­drag ved nevn­te his­to­ri­ker In­ger Sel­ven Watts, og ik­ke minst ved Ar­ne Langås fra Fals­tad­sen­te­ret: Han for­tal­te om de grun­di­ge ar­ki­vun­dersø­kel­se­ne som er blitt gjort på man­ge hold, for å «matc­he» iden­ti­te­ter og gra­ver. Her var også Kris­tian E. John­sen fra Al­ta his­to­rie­lag, som gikk naer­me­re inn på tre da­mer fra Al­ta som lig­ger på Stav­ne.

Oppmø­tet var stort. Noen av pub­li­kum­mer­ne var folk med en ge­ne­rell in­te­res­se for sa­ken. Men her var også man­ge med en di­rek­te, per­son­lig tilk­nyt­ning til én el­ler fle­re av de avdø­de. Man­ge had­de reist langt for å over­vae­re åp­nin­gen av min­nes­mer­ket tors­dag 8. sep­tem­ber.

Nors­ke kve­ners for­bund -Rui­jan kvee­ni­liit­to var repre­sen­tert ved nest­le­der Trygg Ja­ko­la.

En sønn og bror

Blant de lang­veis­fa­ren­de var Ragn­vald Ben­ja­min­sen, fra en kvensk fa­mi­lie på Gjø­ke­nes i Lak­selv­da­len. Han er en av de et­ter hvert gans­ke få som fak­tisk opplev­de eva­kue­rin­ga på naert hold. Han var kun sju år gam­mel den gan­gen.

– Men jeg hus­ker det godt, sier han, det var in­gen bar­ne­ha­ge­tur det der.

Fa­mi­lien var ik­ke mer enn noen uker i Trond­heim. Men mins­te­mann Ei­nar, fem må­ne­der gam­mel, ble ik­ke med på fer­den vi­de­re. Han ble syk på rei­sa sø­ro­ver, dø­de i Trond­heim og lig­ger på Stav­ne.

I sitt fo­re­drag for­tal­te In­ger Sel­ven Watts hvor­dan Rag­nars mor Hil­ma Eli­sa­beth, kledd i kof­te, skal ha blitt het­set av jen­ter fra hir­den mens hun ven­tet på sy­ke­huset med sitt døen­de barn.

Fa­mi­liens vi­de­re opp­hold ble på Smø­la på Nordmø­re. Ragn­valds bes­te­far dø­de og ble be­gra­vet der. To med­lem­mer fat­ti­ge­re, re­tur­ner­te fa­mi­lien til Finn­mark i au­gust 1945.

«Joh­kai­ses­ta saat­taa tul­la pa­ko­lai­nen» – «Al­le kan bli en flykt­ning». Den­ne teks­ten pry­der min­nes­mer­ket på Stav­ne grav­lund i Trond­heim, over de tvang­se­va­kuer­te fra Nord-Troms og Finn­mark som lig­ger be­gra­vet her.

For tre års tid si­den kom om­si­der sva­ret på hvor ves­le Ei­nar lå be­gra­vet. Nå er en egen gravs­tein reist på hans tid­li­ge­re umer­ke­de grav.

– Men det var jo synd at fo­reldre­ne mi­ne aldri fikk vi­te hvor han lå, sier Ragn­vald Ben­ja­min­sen.

En ko­ne og mor

En an­nen sterk his­to­rie får vi fra Ruth Ade­le Erik­sen, en ak­tiv kven fra Lak­selv. Hun er i Trond­heim på åp­nin­gen av min­nes­mer­ket for­di hen­nes far­mor, An­na So­fie Erik­sen, lig­ger på Stav­ne.

An­na So­fie, hen­nes mann og tre voks­ne søn­ner ble sendt sø­ro­ver med det digre ski­pet Carl Arp fra Indre Bil­lef­jord, sam­men med det som skal ha vaert rundt 1850 andre tvang­se­va­kuer­te. Det gikk fle­re liv un­der sel­ve båt­fer­den. Al­le i fa­mi­lien Erik­sen kom seg til Trond­heim, men An­na So­fie ble syk un­der rei­sa. Hun dø­de på sy­kes­tua i Trond­heim i slut­ten av no­vem­ber 1944. Mann­fol­ke­ne ble sendt vi­de­re til Gurskøya på Sunnmø­re.

Ruth Ade­les far Ot­to Wil­liam var den gan­gen i slut­ten av 20-åre­ne. Han had­de kjem­pet med Al­ta-ba­tal­jo­nen i Nar­vik i kri­gens førs­te fa­se. Da kri­gen var over, var han en av dem som had­de det trav­lest med å kom­me seg nor­do­ver ig­jen. Han dro på egen hånd, med fis­kebå­ter og via andre frem­komst­mid­ler, før det egent­lig var lov. Blant an­net opp­holdt han seg en lengre tid i Tysf­jord, for­di det der var kort vei over til Sve­ri­ge, om nå noen vil­le forsø­ke å ta ham for lov­brud­det hans.

En avs­lut­ning

Stav­ne grav­lund lig­ger fint til i en ut­kant av Trond­heims byk­jer­ne, naer Ni­del­va. Min­nes­mer­ket er et felt der de lang­veis­fa­ren­de stei­ne­ne, mer­ket med koor­di­na­te­ne til ste­de­ne de er hen­tet fra, står sam­let. En pla­kett lis­ter opp de 30 nav­ne­ne på de dø­de, og for­tel­ler kort om bakgrun­nen for min­nes­mer­ket, på norsk, sa­misk og kvensk.

Un­der åp­nings­se­re­mo­nien re­deg­jor­de kunst­ner Sis­sel M. Bergh kort for sitt ar­beid med pros­jek­tet. Le­der av Kir­ke­lig fel­lesråd i Trond­heim, Svein Wil­ly Da­niel­sen, bruk­te sin ta­le til å bekla­ge at det har gått så lang tid før kir­ken har tatt sin del av ans­va­ret for de avdø­de tvang­se­va­kuer­te i Trond­heim. As­le Per­sen, opprin­ne­lig fra Lak­selv, for­tal­te om sin søs­ter Lil­ly, som var knapt hal­van­net år gam­mel da fa­mi­lien måt­te for­la­te hen­ne i Trond­heim, for­di det uan­sett var sik­kert at hun kom til å dø. Sel­ve åp­nin­gen var det va­raordfø­rer Trond­heim, Hil­de Opo­ku, som stod for.

– Jeg hå­per at ver­dig­he­ten ved da­gen i dag, og ved det­te min­nes­mer­ket, kan bø­te på noe av den uret­ten som man­ge har lidd, sa hun.

Jazz­vo­ka­lis­ten Si­ri Gjae­re og trekks­pil­ler Jo­van Pav­lo­vic fikk avs­lut­te det he­le med en tolk­ning av Elias Blix’ «Barn­doms­min­ne fra Nord­land».

I et­ter­kant av se­re­mo­nien stod Rag­nar Ben­ja­min­sen en stund ved sin lil­leb­rors grav.

– Nå er eva­kue­rin­ga avs­lut­tet, konklu­der­te han, før han tok fatt på rei­sa hjem til Finn­mark.

i

Ragn­vald Ben­ja­min­sen ved sin bror Ei­nars grav.

«En stein for å min­nes». Stei­ne­ne er hen­tet fra hjems­te­de­ne til de dø­de tvang­se­va­kuer­te på Stav­ne.

Sis­sel M. Bergh er kunst­ne­ren bak pros­jek­tet «En stein for å min­nes».

Av Er­lend Sk­jet­ne

Tekst og fo­to

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.