For­nyet sa­mar­beid­sav­ta­le Finn­mark – Lappland

Ruijan Kaiku - - News -

Tirs­dag 26. sep­tem­ber un­der­teg­net Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne og Lappland en sa­mar­beid­sav­ta­le. Av­ta­len er fi­reå­rig og den hand­ler om re­gio­nal ut­vikling, trans­port og kom­mu­ni­kas­jon, ut­dan­ning, forsk­ning og in­no­vas­jon, kul­tur og fram­tids­sa­mar­beid. Fyl­kes­kom­mu­nen og Lappland har hatt en sa­mar­beid­sav­ta­le si­den tid­lig 1990-tal­let.

Nord­ka­lottrå­det 50 år

Da­gen et­ter ble viet en stør­re ju­bi­leums­kon­fe­ran­se, også den­ne i Vadsø. Bakgrun­nen er sa­mar­bei­det på Nord­ka­lot­ten gjen­nom fem­ti år.

Nord­ka­lot­ten er et res­surs­rikt og spen­nen­de områ­de – og ik­ke minst his­to­rie­rikt. Tre land mø­tes her i et kul­tur­mang­fold, i en fan­tas­tisk na­tur og i et områ­de med stort ut­viklings­po­ten­sial.

Men­nes­ke­ne på Nord­ka­lot­ten har levd tett på hve­randre og sa­mar­beid har ut­viklet seg til å bli na­tur­lig. Året 2017 blir fak­tisk his­to­risk: Det mar­ke­rer 50 år for etab­le­rin­ga av Nord­ka­lottrå­det som er et sa­mar­beid­sor­gan mel­lom Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne, Troms fyl­kes­kom­mu­ne, Nord­land fyl­kes­kom­mu­ne, Norr­bot­tens Länss­ty­rel­se og Lapplands For­bund, skri­ver Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne i en pres­se­mel­ding.

Nord-Nor­ge, Lappland og Norr­bot­ten

De re­gio­na­le le­de­re fra Nord-Nor­ge, Lappland og Norr­bot­ten var tils­te­de i Vadsø for å mar­ke­re 50-års ju­bi­leet og for å se på hvor­dan sa­mar­bei­det kan yt­ter­li­ge­re styr­kes.

I føl­ge Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne er par­te­ne er eni­ge om at det må sat­ses i nord, og sat­sin­gen må vae­re sty­ren­de og sek­to­ro­vergri­pen­de for prio­ri­te­rin­ger in­nen­for blant an­net sam­ferd­sel, nae­ring, ut­dan­ning, forsk­ning, miljø og re­gio­nal­po­li­tikk.

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.