Kvää­nin kir­ja­sar­ja ala­koul­huun oon val­mis

Ruijan Kaiku - - News -

Fin­mar­kun ja Troms­san fyl­kin­man­nit oon mak­san­heet kir­ja­sar­jan te­ke­mi­sen ja Por­san­gin ko­muu­ni oon an­ta­nu net ulos. Ko­ko tä­män suu­ren työn ta­vus­tal­la oon - val­tion ra­han li­säk­si - kui­ten­ki yk­si ih­mi­nen, opet­taa­ja Ag­nes Erik­sen Por­san­gis­ta.

Nop­pee tem­po

En­si­mäi­set, 3.-4. klas­sin ja 5.-6. klas­sin kir­jat tult­hiin ulos vuo­na 2014 ja en­si­mäi­sen ja toi­sen klas­sin kir­jat seu­raa­va­na vuo­na.

– Ei­kö sii­tä ole enemp­pää aik­kaa? Olen­pa mie ol­lu virk­ku, Erik­sen nau­res­kel­lee.

Viiđen op­pi­kir­jan li­säk­si Erik­sen oon kir­joit­tan­nu nii­hiin kuu­luu­vat nel­je opet­taa­jan opas­ta, vii­si teh­tää­vä­kir­jaa op­pil­hai­le, sa­na­lis­tan ja mo­nen­lais­ta ma­te­ri­aa­lii net­hiin (kvensk.no).

Ag­nes Erik­sen sai yhđes­sä Ei­ra Sö­der­hol­min tä­män vuođen april­li­kuus­sa Kie­li­raa­jin kie­li­pal­ki­non sii­tä työs­tä mi­tä hän oon teh­ny kvää­nin kie­len vah­vis­ta­mi­sen, ke­hit­tä­mi­sen ja säi­lyt­tä­mi­sen et­heen.

Op­pi­kir­joit­ten rin­na­la hän oon kir­joit­tan­nu kol­me kak­si­kie­lis­tä las­ten­kir­jaa (Kum­mi­tus ja Täh­ti­poi­ka 1,2 ja 3).

Mo­net oon aut­tan­heet

– Kyl­lä tä­mä oon tie­ten­ki pyö­ri­ny pääs­sä aa­mus­ta ilt­haan mon­ta vuot­ta, hän tun­nus­taa.

Hän oon ko­vo­nu lor­rui ja kir­joit­tan­nu it­te­ki run­noi. Tie­ten­ki ko­ko ylös­ra­ke­nuk­sen hän oon häy­ty­ny kek­siit it­te.

Kai­nun kie­len ja kult­tuu­rin op­pi­kir­ja «Mi­nun kie­li – mi­nun aa­ret 7» tu­li just­hiin­sa ulos. Ko­ko ala­kou­lun kir­ja­sar­ja oon nyt val­mis.

Erik­sen praa­maa kaik­kee ap­puu mi­tä hän oon saa­nu vuos­siin ai­ka­na, eri­lii­kai­ses­ti kuv­vii ja pii­rok­sii mut­ta kans joi­ta­ki teks­tii.

– Mie olen niin kii­to­li­nen näis­tä. Se olis ol­lu hir­mui­sen tyy­ris os­taat kaik­ki.

Erik­sen oon vuos­siin ai­ka­na käyt­tä­ny kans kah­ta pro­fe­su­naa­lis­ta il­lustra­töö­rii.

– Mi­nu­la oli hä­tä ko en­si­mäi­nen il­lustra­töö­ri al­koi pens­jo­nis­tik­si mut­ta sit­te mi­nu­la oli on­ni ja mie löy­sin uuđen. Kir­jat oon vi­su­aa­li­ses­ti eri­nä­köi­set ja se mo­ti­vee­raa op­pi­lai­ta, Erik­sen san­noo.

– Ku­ka tek­kee ylä­kou­lun kir­jat?

Erik­sen oon teh­ny pit­kän elä­män­työn opet­taa­ja­na ja li­säk­si mon­ta vuot­ta op­pi­kir­jan­tek­kii­jä­nä­ki. Hän ei top­paa kui­tenk­haan ai­van vie­lä. Hän mei­naa et­te hän tek­kee vie­lä tä­hään op­pi­kir­ja­sarj­haan kuu­lu­van sa­na­kir­jan ja sit­te hän heit­tää.

– Sit­te ai­jon alk­kaat pens­jo­nis­tik­si.

Mut­ta hän oon huo­les­tun­nu sii­tä ku­ka se tek­kee op­pi­kir­jat ylä­koul­huun.

– Mie toi­voi­sin et­te lap­set sais jat­kaat kvää­nin kie­len op­pi­mis­ta ylä­kou­lus­sa­ki ja et­te het sais op­piit kvää­nii kun­no­la, Ag­nes Erik­sen san­noo.

For at bo­ka ikk­je skul­le bli for tjukk, ble det gitt ut en se­pa­rat ord­lis­te for Mi­nun kie­li - mi­nun aa­ret 7. Ord­bo­ka for al­le trinn (1-7) vil kom­me og først da er bok­se­rien helt komplett. Til­leggs­hef­te for 7. trinn in­ne­hol­der man­ge øvel­ser i bå­de verbbøy­nin­ger og ka­susbøy­nin­ger, og eg­ner seg også til selvs­tu­dier i kvensk. Den sis­te lae­re­bo­ka i bok­se­rien «Mi­nun kie­li - mi­nut aa­ret», av Ag­nes Erik­sen, er net­topp kom­met ut. Se­rien er gitt ut av Por­san­ger kom­mu­ne med støt­te fra fyl­kes­men­ne­ne i Troms og Finn­mark. De sel­ges av Lind­bak Finn­mark AS avd. Lak­selv og Kai­nun ins­ti­tut­ti-Kvensk ins­ti­tutt i Bør­selv.

De førs­te lae­rebø­ke­ne i kvensk språk og kul­tur kom ut i 2014. Al­le lae­rer­vei­led­nin­ge­ne og mye til­leggss­toff kan du også fin­ne på net­tet: www.kvensk.no.

Lae­rebø­ke­ne for førs­te og andre klas­se, med lae­rer­vei­led­nin­ga kom ut i 2015.

Liisa Koivulehto

liisa@rui­jan-kai­ku.no

Newspapers in Kven

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.