Ak­sel Tjo­ra 50 år

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Pro­fes­sor, dr.po­lit. Ak­sel Tjo­ra, Trond­heim, er 50 år 19. juni.

Tjo­ra er pro­fes­sor i so­sio­lo­gi ved NTNU i Trond­heim.

Han er født i Stav­an­ger, ut­dan­net si­vil­in­ge­ni­ør (data, øko­no­mi) ved NTH og tok dok­tor­grad i so­sio­lo­gi ved NTNU i 1998. Har job­bet som pro­fes­sor ved NTNU si­den 1998.

Ak­sel Tjo­ra ar­bei­der med ut­vik­ling av in­ter­ak­sjons­te­ori­er, ved stu­di­er av rand­so­ner, mel­lom syk og frisk, mel­lom det pri­va­te og det of­fent­li­ge, mel­lom uli­ke for­mer for so­sia­li­tet og fel­les­skap og mel­lom krea­ti­vi­tet og tek­no­lo­gi. I de sis­te åre­ne har han sær­lig kon­sen­trert seg om stu­di­er av hvor­dan di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er end­rer våre uli­ke for­mer for sam­vær.

Han er for­fat­ter/re­dak­tør av en rek­ke bø­ker; Den mo­der­ne pa­si­en­ten (2008), Di­gi­ta­le pa­si­en­ter (2010), Kva­li­ta­ti­ve forsk­nings­me­to­der i prak­sis (2010/2012/2017), Hel­ses­o­sio­lo­gi (2012), Sam­hand­ling for helse (2013), Sam­men i byen (2012), Fes­ti­val! (Cap­pe­len Damm Aka­de­misk 2013), Café Socie­ty (2013) og ADHD og det di­si­pli­ner­te sam­funn (2016).

Tjo­ra er også en ak­tiv forsk­nings­for­mid­ler i det of­fent­li­ge og sam­funns­de­bat­tant, blant an­net med kri­tis­ke inn­spill til in­du­stria­li­se­rin­gen av uni­ver­si­te­ter og den økte bru­ken av dia­gno­ser på barn. Han er en po­pu­lær fore­le­ser blant sine stu­den­ter og også en mye brukt fore­drags­hol­der in­nen man­ge sek­to­rer.

Tjo­ra har spilt trom­mer i Garde­mu­sik­ken i 1987 og i man­ge band fra slut­ten av 1980-tal­let, som Vam­pi­re Sta­te Buil­ding og Skrømt. Han spil­ler fort­satt i uli­ke sam­men­hen­ger. Han er gift og har fi­re barn. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.