– Olje­ar­bei­de­re er blitt de nye løs­ar­bei­der­ne

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - ELI­SA­BETH SEGLEM

Når olje­sel­ska­pe­ne ikke vil for­plik­te seg, må un­der­le­ve­ran­dø­re­ne si opp og per­mit­te­re an­sat­te, for så å hen­te dem inn ved be­hov. – Det­te er det nye løs­ar­bei­der­sam­fun­net, sier klubb­le­der Odd­vin An­dre­as­sen i Ar­cher. Tre år et­ter at olje­pri­sen kol­lap­set og for­ster­ket det som er blitt om­talt som «olje­kri­sen», er olje­ser­vice­sel­ska­pet Ar­cher snart over knei­ka.

– Men vi ser et har­de­re ar­beids­liv. Kra­ve­ne til olje­ar­bei­der­ne om å være ef­fek­ti­ve er tøf­fe­re, sier klubb­le­der Odd­vin An­dre­as­sen i In­du­stri Ener­gi i Ar­cher.

Langt fra olje­in­stal­la­sjo­ne­ne i Nord­sjø­en, på et møte­rom på Forus, sit­ter han sam­me med ko­or­di­ne­ren­de ho­ved­verne­om­bud Bjørn Dyr­nes.

De prø­ver å opp­sum­me­re tre-fire tøf­fe år. – Folk har måt­tet tåle mye, sier de.

Kjen­te tid­lig på kri­sen

Al­le­re­de i 2013 inn­så olje­sel­ska­pe­ne med Stat­oil i spis­sen at penge­bru­ken had­de tatt helt av, og re­sul­tert i et alt­for høyt kost­nads­nivå i hele bran­sjen. Ef­fek­ti­vi­se­ring og mil­li­ard­kutt ble plan­lagt.

Så kol­lap­set olje­pri­sen. I juni 2014 var olje­pri­sen over 115 dol­lar fa­tet. 19 må­ne­der se­ne­re var pri­sen un­der 27 dol­lar.

– Ar­cher var blant de førs­te som fikk mer­ke ned­gangs­ti­de­ne. Vi had­de en stor por­te­føl­je på platt­form­bo­ring på fas­te in­stal­la­sjo­ner som Eko­fisk og Stat­fjord. Det kos­tet olje­sel­ska­pe­ne lite å stop­pe bore­ope­ra­sjo­ne­ne, men vi satt igjen med over­tal­li­ge, sier An­dre­as­sen.

På det mes­te had­de Ar­cher 11 bore­ope­ra­sjo­ner gå­en­de på fel­te­ne Eko­fisk, Stat­fjord, Val­hall, Vesle­frikk, Ula, Gy­da og Heim­dal. – På det la­ves­te var vi nede i en bore­ope­ra­sjon, den var på Stat­fjord. Det var­te i bort­imot ett år tror jeg. Re­sul­ta­tet var opp­si­gel­ser, per­mit­te­rin­ger, ar­beids­tids­re­duk­sjo­ner. Alle virke­mid­le­ne er brukt, sier An­dre­as­sen.

Ras­ke­re, bil­li­ge­re

Stat­oil har klart å kut­te kost­na­de­ne på bore­ope­ra­sjo­ne­ne sine med 35 pro­sent. An­tall me­ter som bo­res per dag er gått opp med hele 69 pro­sent på kort tid.

Bjørn Dyr­nes trek­ker fram Stat­fjord­fel­tet som et ek­sem­pel. Her var bore­ope­ra­sjo­ne­ne i ut­gangs­punk­tet blant de bes­te og ras­kes­te i ver­den.

– Så vil­le Stat­oil bore enda ras­ke­re. Fol­ke­ne der ute bo­ret så raskt at de gikk tom for «mål», det vil si at in­ge­ni­ø­re­ne ikke klar­te å le­ve­re nye brønn­ba­ner i tide. Så da måt­te en gå ned fra to bore­ope­ra­sjo­ner til en. De fol­ke­ne der bo­ret seg rett og slett ar­beids­le­di­ge. Det er vans­ke­lig å for­kla­re for folk at det har job­bet for ef­fek­tivt, sier Dyr­nes og An­dre­as­sen.

På Eko­fisk-fel­tet kjøp­te og be­tal­te Co­no­coPhil­lips fast for 72 mann, el­ler fem wire­line«pak­ker» fra Ar­cher, før olje­kri­sen. De ble re­du­sert til seks mann på tre år, iføl­ge klubb­le­der An­dre­as­sen.

– De re­du­ser­te fra fem pak­ker off­shore til tre, så til to i mai i fjor. Nå be­ta­ler de ikke for hele crew-et hel­ler. Det er inn­ført en kom­bi-stil­ling, slk at folk må ut­fø­re to job­ber. Det er dra­ma­tisk å gå fra 72 til seks

mann på tre år,

Hans på­stand er at in­gen skul­le vært per­mit­tert, de skul­le vært i fast jobb.

– Men når ope­ra­tø­re­ne ikke vil for­plik­te seg, så må kon­trak­tø­ren sier An­dre­as­sen. gjø­re noe med kost­na­de­ne og usik­ker­he­ten. Det­te er det nye løs­ar­bei­der­sam­fun­net, me­ner An­dre­as­sen.

550 kol­le­ger er borte

550 an­sat­te har slut­tet i Ar­cher, men det er fort­satt vel 1000 igjen i olje­ser­vice­sel­ska­pet som dri­ver med platt­form­bo­ring, brønnser­vice og in­ge­ni­ør­tje­nes­ter in­nen mo­di­fi­ka­sjon.

Men kri­sen er ikke helt over. Ny­lig sa 244 Ar­cher-an­sat­te ja til en ny stil­lings­re­duk­sjons­av­ta­le, den tred­je i rek­ken.

– De re­du­se­rer ar­beids­ti­den ved å ta en tur mind­re off­shore de nes­te åtte må­ne­de­ne, for­kla­rer An­dre­as­sen.

Ord­nin­gen er fri­vil­lig og det er cir­ka 33 pro­sent av de an­sat­te som har sagt ja. 70–80 pro­sent var med den førs­te run­den og rundt 55 pro­sent i den and­re run­den.

– Det står re­spekt av det de stil­ler opp. Vi skal hus­ke at man­ge har vært per­mit­tert, de har gått ned i stil­ling og der­med la­ve­re lønn. Folk har måt­tet tåle mye. Li­ke­vel er de med. Før har vi bare klart å ut­set­te opp­si­gel­ser på den­ne må­ten, men den­ne gang skal til­ta­ket vir­ke, sier An­dre­as­sen.

Fort­satt er også et 40-talls an­sat­te per­mit­tert, og fle­re har fått stil­lin­gen re­du­sert til 50 pro- sent og er nå an­satt i en res­surs­pool.

2017

Det har vært uklart hvor mye og ofte dis­se skal være til­gjen­ge­lig for be­drif­ten.

– Men Ar­cher er nå på rett kurs og vi kan alle snart be­gyn­ne å pus­te ut, vel vi­ten­de om at ti­den med opp­si­gel­ser in­nen­for bo­ring er over, sier klubb­le­de­ren, som i bes­te fall tror Ar­cher vil opp­be­man­ne igjen.

Strid om inn­leie

Klub­ben i In­du­stri Ener­gi har ny­lig lagt bak seg en tøff kon­flikt med le­del­sen om det de me­ner er ulov­lig inn­leie av ar­beids­kraft.

Odd­vin An­dre­as­sen for­kla­rer at stri­den gjaldt så­kalt «ca­sing», det vil si sik­ring og for­ster­king av bore­hul­let. En ope­ra­sjon som ut­fø­res av egne ca­sing­ope­ra­tø­rer off­shore, i det­te ek­semp­let an­sat­te fra sel­ska­pet Weather­ford.

– I de nye kon­trak­te­ne med Stat­oil har vi tatt på oss an­sva­ret for ca­sing, men for å ut­nyt­te ca­sing­ope­ra­tø­re­ne bed­re, er de plas­sert i vårt crew som dekk­s­ope­ra­tør og har fått opp­læ­ring i det­te. Det­te for å unn­gå at dis­se har «død­tid» som må be­ta­les for. Sam­ti­dig har en kun­net fjer­ne noen av våre dekk­s­ope­ra­tø­rer til­sva­ren­de, sier An­dre­as­sen.

– Vi me­ner det er ulov­lig inn­leie, og har hatt dra­kam­per om det­te med le­del­sen. Det re­sul­ter­te i at vi sig­ner­te en pro­to­koll og fikk truk­ket til­ba­ke 1012 opp­si­gel­ser i vår. Vi li­ker ikke det­te, men har fått på plass en av­ta­le om hvor­dan inn­leie skal fore­gå og en plan for å fase inn igjen våre folk på in­stal­la­sjo­ne­ne, sier An­dre­as­sen.

Han sier at Ar­beids­miljø­lo­ven lig­ger til grunn.

– Du kan leie inn for ak­ti­vi­tets­top­per, men de inn­lei­de har gjort ar­beid som våre folk gjør hver dag. For å leie inn så skal det også fore­lig­ge en av­ta­le om

inn­leie, det var det ikke, sier An­dre­as­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.