Man mis­ter en

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - MAGNUS EKE­LI MULLIS

– Å mis­te job­ben hand­ler ikke bare om det øko­no­mis­ke, sier le­di­ge Bah­ram Mo­meni, som er må­ne­der unna å mis­te dag­pen­ge­ne. På et kurs for ar­beids­le­di­ge Tek­na-med­lem­mer sit­ter Bah­ram Mo­meni og Ma­ria­na Krog­stad og no­te­rer flit­tig. Øns­ker de å søke jobb i of­fent­lig virk­som­het el­ler be­drif­ter som le­ve­rer tje­nes­ter til det of­fent­li­ge, er det­te ste­det å være. Mo­meni og Krog­stad har få må­ne­der igjen av dag­pen­ge­ne – de del­tar på så mye som mu­lig for å sik­re seg nyt­tig er­fa­ring som kan være av­gjø­ren­de i en in­ter­vju­si­tua­sjon.

– Det­te er en si­tua­sjon som er vel­dig vans­ke­lig for meg. Jeg vet om tid­li­ge­re kol­le­ger som er fer­di­ge med sine to år på dag­pen­ger og som nå må søke om so­sial­hjelp. Det kan skje med meg også, sier Mo­meni.

Ta­per an­sikt

Ira­ne­ren kom til Nor­ge som stu­dent i 2008, og fikk seg jobb i olje­bran­sjen som in­ge­ni­ør al­le­re­de før mas­te­ren var fer­dig­skre­vet. Si­den fant Mo­meni seg kone og han byg­de seg opp som struk­tur­in­ge­ni­ør i Ai­bel. Da olje­kri­sen star­tet had­de han fle­re mu­lig­he­ter til å job­be for and­re sel­ska­per, men han valg­te å bli i Ai­bel.

– Jeg tenk­te at noe nytt vil­le duk­ke opp snart da jeg fikk vite at jeg vil­le bli sagt opp. Men det har ikke gått som jeg had­de tenkt, sier Mo­meni, som fikk den tun­ge be­skje­den som­mer­en 2015.

Som Af­ten­bla­det skrev tid­li­ge­re den­ne må­ne­den, kan hundre­vis av oljele­di­ge som mis­ter ret­ten til dag­pen­ger fra Nav hel­ler ikke ha krav på so­sial­hjelp. Mo­meni er ikke sik­ker på hva som ven­ter et­ter dag­pen­ge­ne tar slutt.

Sam­ti­dig som det er langt fle­re stil­lin­ger på ar­beids­mar­ke­det nå enn for bare noen må­ne­der til­ba­ke, øker an­tal­let lang­tids­le­di­ge – sær­lig blant de som har gått to år el­ler leng­re. Å være ar­beids­le­dig har, om mu­lig, vært enda vans­ke­li­ge­re enn Mo­meni had­de trodd, til tross for god støt­te fra kona.

– Jeg er hel­dig som har hatt hen­ne, og at hun fort­satt er i ar­beid. Å gå to år uten ar­beid er, i alle fall i den kul­tu­ren jeg kom­mer fra, vel­dig vans­ke­lig. I Iran er det man­nen som skal ta øko­no­misk an­svar for fa­mi­li­en. Å mis­te job­ben hand­ler ikke bare om det øko­no­mis­ke, man mis­ter en del av iden­ti­te­ten, sier Mo­meni.

Si­den opp­si­gel­sen i 2015 har 40-åringen tatt fle­re kurs i regi av Nav og har lært seg pro­gram­va­rer som er nyt­ti­ge å kun­ne i Mo­me­nis bran­sje. Han har også gått på fle­re jobb­sø­ker­kurs, noe han har opp­levd som nyt­tig. Når det nå kun er må­ne­der igjen av dag­pen­ge­ne, kjen­ner in­ge­ni­ø­ren på pres­set.

– Jeg hå­per jeg får jobb i lø­pet av ti­den jeg har igjen på dag­pen­ger, og jeg fø­ler jeg gjør alt jeg kan. Sam­ti­dig fø­ler jeg at jo len­ger jeg er uten­for ar­beids­mar­ke­det, jo mer pas­siv blir jeg. Jeg trek­ker meg vekk fra and­re, og det er en­somt. Kona mi hjel­per meg mye, men det er ikke en god fø­lel­se å kjen­ne seg uten­for, sier Mo­meni.

For­stod det vil­le ta tid

Ma­ria­na Krog­stad les­te i en avis­ar­tik­kel i 2005 at det i 2010 vil­le være be­hov for 10.000 nye in­ge­ni­ø­rer. Hun ut­dan­net seg til å bli pe­tro­le­ums­in­ge­ni­ør ved UiS og tok også en mas­ter i in­du­stri­ell øko­no­mi. Fra før av had­de hun en mas­ter i in­du­stri­ell mø­bel­pro­duk­sjon, samt en prak­tisk-pe­da­go­gisk ut­dan­ning fra Bul­ga­ria. Et­ter sju år i oljå, tre av dis­se i job­ben som vekt­kon­troll-in­ge­ni­ør i App­ly Sør­co, var det ikke mer ar­beid å få.

– Vi fikk for få kon­trak­ter, og jeg ble over­flø­dig. Jeg brukte mye tid på å stu­de­re tren­der og markeder da jeg tok mas­ter­grad num­mer to, og jeg for­stod raskt at olje­kri­sen ikke vil­le gå over med en gang. Der­med inn­stil­te jeg meg på å være ar­beids­le­dig en stund, sier Krog­stad.

Et­ter opp­si­gel­sen har hun job­bet med et pi­lot­pro­sjekt for over­fø­ring av in­di­vi­du­ell real­kom­pe­tan­se på tvers av uli­ke bran­sjer, og vært læ­rer­vi­kar i ma­te­ma­tikk i vi­dere­gå­en­de sko­le.

– Skul­le jeg ende opp uten dag­pen­ger og uten jobb, har jeg fort­satt pen­ger stå­en­de. Jeg har blitt langt mer spar­som et­ter at jeg ble sagt opp. Jeg hå­per selv­føl­ge­lig at jeg skal kla­re å skaf­fe meg jobb før det går så langt, sier Krog­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.