Le­te-Gro: Frem­de­les mu­lig å fin­ne sto­re meng­der olje i Stav­an­gers bak­gård

Lete­di­rek­tør i Aker BP Gro Gun­leiks­rud Haat­vedt er full av håp for fram­ti­den. Det hand­ler ikke om å sten­ge ned olje­in­du­stri­en, men om å le­te og fin­ne mer.

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - HILDE ØVREBEKK LEWIS

– Jeg tror at vi kan fin­ne en Jo­han Cast­berg el­ler fle­re i Ba­rents­ha­vet, og kan­skje det kan være en Jo­han Sverd­rup el­ler stør­re også, sier hun.

– Også i Nord­sjø­en tror jeg vi kan fin­ne mer, i hvert­fall mel­lom en halv og en hel Jo­han Cast­berg. Det er en mu­lig­het for å fin­ne en slik i bak­går­den til Stavanger, sier hun.

Jo­han Sverd­rup er tro­lig et av de størs­te fun­ne­ne på norsk sok­kel, og inne­hol­der mel­lom 1,9 og 3,0 mil­li­ar­der fat olje og gass. Jo­han Cast­berg inne­hol­der mel­lom 400 og 650 mil­lio­ner fat olje.

Haat­vedt, også po­pu­lært kalt le­te-Gro, var lete­sjef i Stat­oil da sel­ska­pet fant den ene halv­de­len av gi­gant­fun­net Jo­han Sverd­rup. For noen år si­den hop­pet hun over til det som den gang var Det nors­ke og som nå he­ter Aker BP.

Nye data

På kon­to­ret i Forne­bu­por­ten vi­ser hun fram kart av de om­rå­de­ne på norsk sok­kel der sel­ska­pet har sett po­ten­si­al for å fin­ne mer olje og gass. Det hand­ler ikke om å sten­ge ned olje­in­du­stri­en, men om å le­te og fin­ne mer.

Sel­ska­pet har kjøpt be­ty­de­lig med nye data­sett fra seis­mikk­sel­ska­pet PGS.

Gjen­nom ana­ly­se­ne av dis­se kan geo­lo­ge­ne dan­ne seg et bil­de av struk­tu­rer i un­der­grun­nen.

– Det å in­ves­te­re tid­lig i gode data, er noe vi har blitt be­visst på å gjø­re. Det gjør at vi skjøn­ner ras­ke­re om vi har nye mu­lig­he­ter som kan bo­res og tes­tes for olje og gass, sier Haat­vedt.

– Vi er sta­dig på jakt et­ter den fel­len som den­ne ol­jen fan­ges opp i. Vi er opp­tatt av å bru­ke fle­re ty­per data og vi opp­le­ver at vi får bed­re for­stå­el­se av mu­lig­he­te­ne.

Fant mest i fjor

Aker BP var det sel­ska­pet som fant mest olje og gass på norsk sok­kel i 2016.

– Det er svært vik­tig å le­te. Man­ge av de sto­re olje­sel­ska­pe­ne har ikke in­ves­tert i le­ting de sis­te åre­ne. Da dør sel­ska­pet etter­hvert på rot, sier Haat­vedt. Hun sier at det er vik­tig å ten­ke an­ner­le­des for å fin­ne de kom­mer­si­el­le gjen­væ­ren­de res­sur­se­ne.

– Vi har etab­lert en li­ten en­het, hvor vi har en litt an­nen inn­falls­vin­kel. De får mer tid til å kom­me opp med nye krea­ti­ve ide­er. Vi be­gyn­ner al­le­re­de å se re­sul­ta­ter av den­ne må­ten å job­be på.

Erik Hol­tar, leder for kon­ti­nu­er­lig for­bed­ring i Ut­forsk­ning, sier at selv om det er mye som skjer i Ba­rents­ha­vet for ti­den, tar det hel­ler ikke helt slutt i Nord­sjø­en.

– Nye ide­er duk­ker sta­dig opp. Det er så man­ge kri­ker og kro­ker i Nord­sjø­en, og vi vet ikke helt hvor ol­jen har tatt vei­en, sier han.

– Det er man­ge små funn som ikke er byg­get ut. Og da gjel­der det å fin­ne nøkkelen til det. Noen gan­ger er det sel­ska­per som sit­ter på li­sen­ser og ikke gjør noe med dem, men så plut­se­lig sel­ger de det og så løs­ner det sånn at du kan knyt­te sam­men fle­re funn. Det er et pus­le­spill­ar­beid.

Det er også vel­dig man­ge mu­lig­he­ter rundt ek­sis­te­ren­de in­fra­struk­tur, sier Hol­tar.

35 dol­lar per fat

Gro Gun­leiks­rud Haat­vedt sam­men­lig­ner med bri­tisk sok­kel, der de har bo­ret mer enn dob­belt så man­ge brøn­ner, og der det frem­de­les gjø­res en del stør­re funn.

– Norsk sok­kel vil være kon­kur­ranse­dyk­tig i lang tid fram­over, og i man­ge ti­år kom­mer det til å bli skapt sto­re ver­di­er, sier hun. Så len­ge sel­ska­pet kan le­ve­re ut­byg­gin­ger med en lønn­som­het på 35 dol­lar per fat el­ler la­ve­re, vil de kla­re å være kon­kur­ranse­dyk­ti­ge, iføl­ge Haat­vedt.

– Vi bør hus­ke at det er in­gen and­re næ­rin­ger som bi­drar med så mye inn­tek­ter til stats­kas­sen som pe­tro­le­ums­næ­rin­gen. I til­legg er in­du­stri­en en spyd­spiss for kom­pe­tan­se- og tek­no­logi­ut­vik­ling som kan bru­kes i and­re næ­rin­ger og in­no­va­sjon.

Si­den olje­kri­sen be­gyn­te i 2014, har Aker BP be­gynt å job­be sam­men med en­kel­te av le­ve­ran­dø­rer i fel­les pro­sjek­ter for å hol­de kost­na­de­ne nede, for­tel­ler Haat­vedt.

– Det be­tyr at vi ikke dob­ler opp med an­tall folk og po­si­sjo­ner, men ten­ker bes­te mann/ kvin­ne for job­ben. Slik ska­per vi al­li­an­ser hvor vi byg­ger til­lit og end­rer kul­tur over tid, noe som ikke minst er vik­tig for å hol­de kost­na­de­ne nede over tid. Bore­kost­na­de­ne har gått ned med cir­ka 30 pro­sent og rig­ger er bil­li­ge­re å leie og let­te­re til­gjen­ge­lig.

– Det er man­ge som har mis­tet job­ben, men det vi ser er en noe mer po­si­tiv ret­ning når ak­ti­vi­tets­ni­vå­et er i ferd med å øke på sok­ke­len. På norsk sok­kel har vi hatt re­la­tivt bra med in­ves­te­rin­ger, tross alt, gjen­nom kri­sen. Selv om in­ves­te­rin­ge­ne har gått ned, har sel­ska­pe­ne fått frem fram nye PUDer, sier Haat­vedt.

Fryk­ter økte kost­na­der

Men der­som olje­pri­sen går opp mot 60 dol­lar per fat, som noen spår, kom­mer kost­na­de­ne også til å gå opp, sier Haat­vedt.

– Det å få tak i rig­ger og folk blir ut­ford­ren­de si­den man­ge har for­latt bran­sjen, også glo­balt. Nå er jeg redd for at vi igjen blir vil­li­ge til å be­ta­le høye sum­mer for rig­ger og at kost­nads­ni­vå­et sti­ger igjen.

Gjen­nom sin over tred­ve år lan­ge kar­riè­re, sier Haat­vedt at hun har opp­levd minst fire ned­tu­rer.

– Den­ne gan­gen ble den dy­pe­re enn de and­re. Jeg er vel­dig spent på hva som skjer der­som ak­ti­vi­tets­ni­vå­et tar seg be­ty­de­lig opp igjen.

har de sis­te par åre­ne kjøpt seks uli­ke sel­ska­per: Den nors­ke de­len av Noreco, Ma­rat­hon, Svens­ka Pe­tro­le­um, Pre­mi­er Oil og de­ler av por­te­føl­jen til Tul­low Oil og Cent­rica. Sel­ska­pet ble i til­legg til­budt an­de­ler i 21 nye li­sen­ser ved til­de­lin­gen i for­hånds­de­fi­ner­te om­rå­der (TFO) 2016. 13 av dis­se var nye ope­ra­tør­skap.

Aker BP har fra 3000 fat per dag til rundt 140.000 fat per dag.

å le­ve­re tre pla­ner for ut­byg­ging og drift (PUD) til myn­dig­he­te­ne i år, blant an­net på Snadd, som skal knyt­tes opp mot Skarv, og på Val­hall Vest­flan­ken.

FOTO: HILDE ØVREBEKK LEWIS

Lete­di­rek­tør i Aker BP Gro Gun­leiks­rud Haat­vedt og Erik Hol­tar, leder for kon­ti­nu­er­lig for­bed­ring i Ut­forsk­ning, vi­ser fram seis­mis­ke kart av om­rå­der der det kan fin­nes mer olje og gass.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.