Fler­talls­par­ti­ene får mer kri­tikk De har fått mye ros for sitt utra­di­sjo­nel­le sam­ar­beid,

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - TORKEL ANSTENSRUD SCHIBEVAAG

men det sis­te året har po­si­sjo­nen i Sand­nes fått tøf­fe­re til­bake­mel­din­ger. Jord­bær med flø­te sto på me­ny­en da fler­talls­par­ti­ene Ap, Frp og Sp gjor­de opp sta­tus for året som har gått i går for­mid­dag. På en benk i Lan­ter­nen i Langgata trakk de frem at Sand­nes en­de­lig har fått full syke­hjems­dek­ning.

– Det var det ikke man­ge som trod­de vi skul­le kla­re det, men vi har vist at vi har gjen­nom­fø­rings­evne, me­ner ord­fø­rer St­an­ley Wi­rak (Ap).

De har blitt kalt «regn­bue­al­li­an­sen», og det var få som trod­de de skul­le lyk­kes. Et­ter seks år med hen­de­ne på rat­tet kan in­gen ta fra Wi­rak og kom­pa­ni at de har satt Sand­nes på kar­tet. Val­g­re­sul­ta­tet i 2015 vil for all­tid stå som et be­vis på gau­ke­nes til­freds­het med den po­li­tis­ke le­del­sen. – Jeg var vel­dig skep­tisk selv, men de ideo­lo­gis­ke for­skjel­le­ne er ikke like ty­de­li­ge i lo­kal­po­li­tik­ken, me­ner ord­fø­rer St­an­ley Wi­rak (Ap).

– Da den førs­te te­le­fo­nen be­gyn­te å rin­ge et­ter val­get i 2011, trod­de jeg det had­de rab­let for noen. Vi har hatt en tett dia­log og byg­get til­lit til hver­and­re gjen­nom dis­se åre­ne, sier Sen­ter­par­ti­ets gruppe­le­der, So­fie Mar­grethe Sel­vik­våg.

– Vi har hatt et fel­les mål om å løf­te byen. Det har all­tid lig­get i bånn for sam­ar­bei­det vårt, for­tel­ler vara­ord­fø­rer Pål Morten Bor­g­li (Frp).

Om­dis­ku­terte­prio­ri­te­rin­ger

Det sis­te året har der­imot den po­pu­læ­re­po­si­sjo­ne­niSand­nes­møtt stør­re mot­stand i sine vei­valg.

– Vi har fått mer kri­tikk, men det har vært en kre­ven­de si­tua­sjon rundt oss. Vi har opp­levd kon­junk­tur­ned­gang, svik­ten­de skatte­inn­tek­ter og høy ar­beids­le­dig­het, for­tel­ler Sel­vik­våg.

Fle­re me­ner Sand­nes-sko­len blir ned­prio­ri­tert, og sam­ti­dig blir det stilt spørs­mål rundt kom­mu­nens in­ves­te­rin­ger i nytt rulle­skian­legg og fot­ball­sta­dion.

– Vi har fått mye po­si­ti­ve til­bake­mel­din­ger og får det fort­satt. Vi må fin­ne oss i at folk gir oss for­skjel­li­ge til­bake­mel­din­ger, men det er litt spe­si­elt at alle pro­ble­mer skal lø­ses med de 40 mil­lio­ne­ne vi bru­ker på ny sta­dion, sier Wi­rak.

Han vi­ser til at man­ge men­te det var galt å be­vil­ge pen­ger til Blink-fes­ti­va­len i dens spe­de be­gyn­nel­se.

– Nå er 99,9 pro­sent eni­ge i de prio­ri­te­rin­ge­ne vi gjor­de den gang. Kom­mu­nen har vokst med 8000 inn­byg­ge­re i de åre­ne vi har styrt, vi lig­ger midt i smør­øyet av dis­trik­tet og blir bare mer og mer attraktivt både for næ­rings­liv og tu­ris­me. Vårt mål er å byg­ge byen sam­men med inn­byg­ger­ne våre, sier Wi­rak.

Ang­rer på mob­be­ut­sagn

Han gikk i vin­ter ut å men­te seg ut­satt for mob­bing av Skaar­lia­for­deld­re­ne, nå har han in­gen pro­blem med å se at den ut­ta­lel­sen var gal.

– Det var en feil av meg. Jeg stu­rer ikke selv om jeg får kri­tikk, men vi må skil­le mel­lom å gi kri­tikk og opp­fø­re seg or­dent­lig, me­ner ord­fø­re­ren som fore­lø­pig ikke har be­stemt seg om han stil­ler til gjen­valg i 2019.

Vara­ord­fø­rer Pål Morten Bor­g­li er be­stemt på at fler­talls­par­ti­ene har le­vert så langt.

– Så vil det all­tid være noen som ikke er for­nøyd. Kri­tik­ken kom­mer fra dem som ikke får det slik de øns­ker, sier Bor­g­li.

Han ser frem mot å ska­pe den nye, sto­re reise­livs­kom­mu­nen i re­gio­nen. Ak­ku­rat som fler­talls­koa­li­sjo­nen i Sand­nes, star­ter nye Sand­nes med sam­me skep­sis mot seg.

– Skep­si­sen til sam­men­slå­in­gen er størst uten­for kom­mune­gren­sen. Det skal vi mot­be­vi­se. Vi skal spin­ne vi­de­re på det vi har fått til i byen, og øns­ker at fle­re tu­ris­ter stop­per opp og tar inn­over seg mu­lig­he­te­ne som fin­nes i den nye kom­mu­nen.

FOTO: TORKEL ANSTENSRUD SCHIBEVAAG

Vara­ord­fø­rer Pål Morten Bor­g­li (Frp) og ord­fø­rer St­an­ley Wi­rak (Ap) er duo­en som har satt Sand­nes på kar­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.