Sys­te­ma­tisk bruk av ulov­leg tvang

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

Om­fat­tan­de og og makt, var kon­klu­sjo­nen et­ter til­syn ved Gran­nes res­surs­sen­ter i fjor. No blir sku­len end­ra. Grunn­sku­len for ele­var med ut­vik­lings­hem­ming blir no end­ra et­ter at kom­mu­nen har sett på for­hol­da. Ein rap­port som vart lagt fram for kom­mune­sty­ret i So­la tors­dag, fore­slår å knyt­te Res­surs­sen­te­ret nær­ma­re til den dag­le­ge drif­ta ved Gran­nes sku­le. Ele­va­ne skal i stør­re grad kun­ne til­høy­re van­le­ge skule­klas­ser.

– Ele­va­ne har ikkje hatt fast til­høyrs­le til ei skule­klas­se, noko ein har rett på. Vi vil la for­eld­ra vel­ge om ele­ven skal få vere meir på nær­sku­len sin el­ler føl­gje opp­leg­get som er på res­surs­sen­te­ret. Det va­let har dei all­tid hatt, men va­let har ikkje vore re­elt nok, sei­er skule­sjef John Aske­land som har leia ar­bei­det med rap­por­ten.

Det fø­rer til at helse­per­so­nell og miljø­te­ra­peu­tar må til­set­tast i sku­la­ne etter­som man­ge av des­se ele­va­ne har sær­skil­te be­hov. Ele­va­ne som i dag går på sen­te­ret, vil fram­leis ha det no­ve­ran­de til­bo­det på res­surs­sen­te­ret. Det vart gjort ein­stem­mig ved­tak i kom­mune­sty­ret for eit for­slag om å ut­vik­le til­bod i tråd med til­rå­din­ga­ne.

Hald­nin­gar

Fyl­kes­man­nen ut­før­te i fjor til­syn ved sen­te­ret et­ter vars­ling og om­ta­le i So­labla­det. Un­der til­sy­net vart det av­dek­ka at det for seks av sen­te­ret sine 15 ele­var har blitt fylt ut tvangs­pro­to­kol­lar. Ein av ele­va­ne had­de blitt ut­satt for tvang 54 gon­gar. Døme er hen­der som vart haldt fast til ele­va­ne blei ro­li­ge og ele­var som blei reist opp el­ler hald­ne oppe frå gul­vet mot sin vil­je. Fyl­kes­man­nen mein­te dess­utan at den ag­gres­si­ve åt­fer­da til ele­va­ne «i noen til­fel­ler opp­står el­ler es­ka­le­rer som føl­ge av de ar­beids­me­to­der som bru­kes ved Res­surs­sen­te­ret». Kon­klu­sjo­nen var at prak­si­sen er ufor­svar­leg og ikkje i tråd med re­gel­ver­ket i Opp­læ­rings­lova.

No vil kom­mu­nen også leg­ge ein plan for kom­pe­tanse­he­ving blant til­set­te i So­la­sku­len. Aske­land sei­er til Af­ten­bla­det at det ikkje er snakk om man­gel på for­mell kom­pe­tan­se, men at hald­nings­ar­beid og meir kunn­skap er nød­ven­dig. Sku­len har mis­ta vik­tig kom­pe­tan­se sis­te året.

– Det er ikkje til å leg­ge skjul på at det har vore stor fag­leg usem­je in­ternt, med re­sul­tat at ein del til­set­te har slut­ta.

Po­si­tiv til for­sla­ga

Den fers­ke rap­por­ten pei­ker på at det i etter­kant av til­sy­net er gjort flei­re ting som sik­rar da­gens ele­var ret­ta­ne dei har. Prak­si­sen med makt og tvang vart stan­sa umid­del­bart et­ter til­sy­net. Af­ten­bla­det har for­søkt å kome i kon­takt med rek­tor Hel­ge Røyse­land ved sku­len,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.