Tor Øy­vind (21) unn­gikk ka­ta­stro­fen – vur­de­rer å bli pi­lot

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - OVE HEIMSVIK

– Po­en­get med fly­tu­ren var at jeg skul­le få en fø­lel­se av hva det vil si å være pi­lot. Og jeg gle­det meg på for­hånd, tenk­te at det­te skul­le hjel­pe meg til å av­gjø­re ut­dan­nings­val­get. Der­for fikk jeg også hol­de litt i styre­stik­ka, da vi fløy i tu­sen fots høy­de over Ry­fyl­ke tid­li­ge­re på da­gen. Det var vel­dig kjekt å mer­ke hvor mye små be­ve­gel­ser i spa­ken kan bety, for­tel­ler Tor Øy­vind Hund­vik.

– Føl­tes som i en film

Et­ter en nær time­lang run­de over Ry­fyl­ke lan­det den er­far­ne pi­lo­ten Lei­dulf He­skje sjø­fly­et – en Cess­na U206E – på Frøy­lands­vat­net, for at Tor Øy­vind også skul­le få er­fa­re en take off fra vann. Da skjer det ka­ta­stro­fa­le. – Jeg var mest opp­tatt av å se ut på høy­re side, på om­gi­vel­se­ne, da vi tok av. Jeg så noen un­ger som vin­ket til oss i fly­et. Så hør­te jeg plut­se­lig et vold­somt smell fram­me fra mo­to­ren og så flam­mer og røyk. Det var en ab­surd si­tua­sjon, for­tel­ler 21-åringen. – Hva tenk­te du? – Jeg vet ikke helt. Det føl­tes nes­ten som i en film. Hør­te en pipe­lyd og så bare van­net kom­me mot oss. Jeg tok tak i et hånd­tak på høy­re side og me­ner jeg la venstre­ar­men bak sete­ryg­gen til pi­lo­ten. Tenk­te at nå må du bare hol­de fast, for­tel­ler Tor Øy­vind.

I bak­se­tet satt fa­ren Ter­je Hund­vik (67). Gjen­nom et langt yr­kes­liv som platt­form­sjef i Nord­sjø­en har han vært med på utal­li­ge sik­ker­hets­øvel­ser og rakk ald­ri å bli skik­ke­lig redd i de få se­kun­de­ne som gikk før pon­ton­ge­ne un­der fly­et dund­ret i vann­fla­ten. Slik han hus­ker det, hop­pet fly­et bort­over van­net slik flat små­stein gjør når du kas­ter den, før fly­et traff land og ble kastet rundt.

– Du får jo et adre­na­lin­skudd av de helt for­mi­dab­le når noe sånt skjer. Jeg rakk vel å ten­ke at nå er det over. Men på grunn av pi­lo­tens dyk­tig­het er vi like hele i dag, sier Ter­je Hund­vik.

– Mest­ret si­tua­sjo­nen

Han kan ikke få full­rost den snar­rå­di­ge opp­tre­de­nen fra Lei­dulf He­skje, som fikk vridd fly­et over i en så­kalt «side­slip» og sør­get for at de fikk lan­det på van­net. I fort­satt høy fart nåd­de fly­et land og slo koll­bøt­te før fer­den var over.

Mi­ra­ku­løst nok kun­ne de tre om bord krab­be så godt som uskad­de ut av små­fly­et.

– He­skje mest­ret si­tua­sjo­nen bril­jant, me­ner Ter­je Hund­vik. Han sen­der også var­me tan­ker til red­nings- og hjelpe­mann­ska­pe­ne og til syke­hu­set for be­hand­lin­gen og opp­føl­gin­gen de fikk et­ter ulyk­ken.

– Jeg had­de litt vondt i nak­ken da jeg kom ut, men det gikk fort over. Vi var helt fine, alle tre, sier søn­nen Tor Øy­vind.

– Kjekk his­to­rie å for­tel­le

– Hva ten­ker du nå et­ter­på? – Hele opp­le­vel­sen er jo gans­ke syk. Jeg tror ikke jeg helt har for­stått hvor dra­ma­tisk det var. Det er gans­ke rart å ten­ke på at en mo­tor kan kol­lap­se på den må­ten. Jeg vet jo at det kan skje i bi­ler, men i et fly – det er gans­ke spe­si­elt. Hel­dig­vis had­de vi en utro­lig flink pi­lot. – Du vur­de­rer alt­så å bli pi­lot. Hva gjør den­ne er­fa­rin­gen med ut­dan­nings­val­get? – De fore­lø­pi­ge fun­ne­ne for­tel­ler at det har vært to­tal mo­tor­svikt i luf­ta. Det var hull i veiv­kas­sen, og det­te ty­der på at mo­to­ren har gått i styk­ker inn­ven­dig og gjen­stan­der har sprengt seg vei ut, sier ha­vari­in­spek­tør Jon Snelt­vedt til Af­ten­bla­det.

Han sier at det har vært sa­ker – Jeg er usik­ker, men det var jeg også før den­ne tu­ren. Jeg tror ikke selve hen­del­sen vil på­vir­ke så mye. Men om jeg skul­le ende opp som pi­lot, er det in­gen tvil om at det­te vil være en kjekk his­to­rie å for­tel­le, sier 21-åringen.

Fa­ren Ter­je har vært med på man­ge fly­tu­rer med Lei­dulf He­skje gjen­nom man­ge år, og er helt klar på at det kom­mer til å bli fle­re.

– Ja, det reg­ner jeg med. Ikke minst for­di han nå har de­mon­strert sine fer­dig­he­ter, og dét til gagns. Jeg kom­mer til å føle meg ual­min­ne­lig trygg med ham bak spa­ke­ne, sier Ter­je Hund­vik. med den­ne type mo­tor­svikt også tid­li­ge­re, men at det inn­tref­fer svært sjel­den. –Kan en slik hen­del­se for­tel­le noe om ved­li­ke­hol­det av mo­to­ren? – Det er det for tid­lig å si noe om. Vi kan kon­sta­te­re at det har vært to­tal me­ka­nisk svikt, i og med at det går hull på veiv­kas­sen, sier Snelt­vedt.

Ha­vari­in­spek­tø­re­ne gjen­nom­før­te i går et in­ter­vju med pi­lot Lei­dulf He­skje, men vi­ser til taus­hets­plikt og vil ikke for­tel­le hva som har kom­met fram i in­ter­vju­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.