Se­land ven­der ikke til­ba­ke

Pres­ten i Gand har falt ned på at han li­ke­vel vil vie ho­mo­fi­le. – Godt nytt, sier sier Thor Magne Se­land, som li­ke­vel ikke ven­der til­ba­ke til sin opp­rin­ne­li­ge me­nig­het.

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - CA­MIL­LA BJØRHEIM

Sokne­pres­ten i Gand Günt­her Theiss vil li­ke­vel vil vie ho­mo­fi­le par. Det­te for­tal­te han på guds­tje­nes­ten søn­dag, samt i et opp­slag i Stavanger Af­ten­blad i går. Et­ter at Kirke­rå­det i ja­nu­ar i år ved­tok en ny vig­sels­li­tur­gi, kan også like­kjøn­ne­de par få gif­te seg i kir­ken.

I Stavanger bispe­døm­me er det imid­ler­tid bare et lite knip­pe pres­ter som vil det­te.

– Tøft gjort

Høy­re-po­li­ti­ker i Sand­nes Thor Magne Se­land sok­ner til Gand me­nig­het.

– Jeg had­de en god sam­ta­le med Günt­her Theiss for en tid til­ba­ke, der han be­grun­net sitt opp­rin­ne­li­ge syn. Det er tøft at han har brukt tid på å ten­ke og er så ty­de­lig når han rede­gjør for at han har end­ret syn, sier Se­land. Han er li­ke­vel ikke så over­ras­ket.

– Theiss in­vi­ter­te meg til dia­log. Når noen gjør det, er det for­di de re­flek­te­rer over spørs­mål og øns­ker inn­spill, sier Se­land. – Hva ten­ker du om at det blir første­side­opp­slag i Af­ten­bla­det av at en prest skif­ter me­ning i den­ne sa­ken?

– Det er jo en hyg­ge­lig ny­het at en prest end­rer me­ning, sam­ti­dig skul­le jeg øns­ke at ny­he­ten ikke var verd første­si­den. Jeg gleder meg til den da­gen en slik sak ikke len­ger for­tje­ner re­dak­sjo­nell om­ta­le, sier Se­land.

Vel­dig op­ti­mis­tisk er han li­ke­vel ikke.

– «Jæv­la homo» er fort­satt ett av de mest brukte skjells­ord i sko­len, sier Se­land.

Selv om høyre­po­li­ti­ke­ren sok­ner til Gand, valg­te han for to år si­den å byt­te til Sand­nes me­nig­het. År­sa­ken er at me­nig­hets­rå­det i Gand ikke vil an­set­te ho­mo­fi­le i vigs­le­de stil­lin­ger. Det­te stand­punk­tet de­ler Gand med de fles­te me­nig­he­ter i Sand­nes. Unn­ta­ke­ne er Høy­land og Sand­nes me­nig­het.

Helom­ven­din­gen til sokne­prest Theiss gjør fore­lø­pig ikke at Se­land re­tur­ne­rer til Gand.

– Nei. Me­nig­hets­rå­det i Gand er ikke i takt med pres­ten. Be­grens­nin­gen som gjør at ho­mo­fi­le ikke kan an­set­tes i vigs­le­de stil­lin­ger må fjer­nes før jeg kan vur­de­re Gand me­nig­het igjen, sier Se­land.

Odd­mund Nord­gård leder me­nig­hets­rå­det i Gand. Han for­tel­ler at rå­det er delt i sy­net på ho­mo­filt ek­te­skap.

– Per­son­lig er jeg skuf­fet over at sokne­pres­ten har end­ret syn. Jeg står for det klas­sis­ke ek­te­skaps-sy­net. Men jeg kom­mer til å fort­set­te sam­ar­bei­det med Theiss, sier Nord­gård.

Der­som det blir lyst ut vigs­le­de stil­lin­ger i Gand, og skul­le duk­ke opp ho­mo­fi­le sø­ke­re, vil det på ny bli en dis­ku­sjon om hvor­vidt ho­mo­fi­le kan an­set­tes i Gand, for­kla­rer Nord­gård.

Vil ikke være homo-prest

Sokne­prest Theiss har da­gen der­på mot­tatt man­ge til­bake­mel­din­ger, både fra folk som er gla­de og folk som er skuf­fet.

– Det kos­ter mye å le­ve­re et sånt bud­skap, jeg vet at man­ge er dypt skuf­fet og lei seg, sier han.

Han kom­mer ikke til å ta ini­tia­tiv til at sa­ken om ho­mo­fi­le i vigs­la stil­lin­ger tas opp i me­nig­hets­rå­det på ny og sier det vik­tig at de kon­ser­va­ti­ve opp­le­ver re­spekt for de­res stå­sted.

– De skal føle seg verd­satt for sitt syn, og det er vik­tig for meg at vi alle snak­ker om og med hver­and­re med re­spekt, sier Theiss.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.