På­stand om be­tin­get feng­sel for 81-åring

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - CORNELIUS MUNKVIK

Retts­sa­ken mot 81-åringen, som ryg­get på sin egen kone på en par­ke­rings­plass ved Skip­per Wor­se i Stavanger, ble av­holdt i Stavanger ting­rett i går. På­tale­myn­dig­he­ten me­ner at tiltalte i for­bin­del­se med døds­ulyk­ken, som skjed­de i au­gust i fjor, brøt veg­tra­fikk­lo­ven. 81-åringen er­kjen­ner ikke straff­skyld.

– Man­ge vil nok si at tiltalte har fått straff nok. På den an­nen side har sam­fun­net be­hov for å mar­ke­re man­gel på akt­som­het i tra­fik­ken. Det er en streng akt­som­hets­norm i veg­tra­fikk­lo­ven, sier po­liti­ad­vo­kat Dag­ny Reil­stad, som er ak­tor i sa­ken. Av all­menn­pre­ven­ti­ve grun­ner la hun ned på­stand om 30 da­gers be­tin­get feng­sel og tap av fø­rer­ret­ten for en pe­rio­de på 3 år.

En ru­ti­ne

Tiltalte og kona had­de vært på trim på Skip­per Wor­se da ulyk­ken skjed­de. I ret­ten for­klar­te 81-åringen at kona van­lig­vis sto uten­for bi­len når han skul­le ryg­ge ut fra en par­ke­rings­plass.

– Vi gjor­de det slik nett­opp for at det ikke skul­le skje noe. Vi var all­tid for­sik­ti­ge i for­bin­del­se med ryg­ging. Hun skul­le gi tegn om det var hind­rin­ger, sier 81-åringen, som den­ne gan­gen ikke så kona i noen av de tre spei­le­ne.

– Da jeg be­gyn­te å ryg­ge, syn­tes jeg bi­len kjør­te litt raskt. Da jeg i til­legg ikke så NN (nav­net på kona journ.anm.), fikk jeg pa­nikk og vil­le brem­se for å unn­gå en ulyk­ke. I ste­det for å tråk­ke på brem­sen tråk­ket jeg på gas­sen, og bi­len ak­se­le­rer­te.

– Jeg ten­ker på ulyk­ken hver enes­te dag, sier 81-åringen som ryg­get på sin egen kone. Kona døde av ska­de­ne. Nå ri­si­ke­rer 81-åringen yt­ter­li­ge­re straff.

God støt­te

I slut­ten av sin for­kla­ring sa tiltalte at han får god støt­te både fra fa­mi­lie og and­re, men at ti­den et­ter ulyk­ken na­tur­lig­vis har vært svært tung.

Ad­vo­kat Odd Ru­ne Tor­strup, 81-årin­gens for­sva­rer, ba ret­ten om å vur­de­re straf­f­ut­må­lings­bort­fall.

– Det­te in­ne­bæ­rer at straff ikke ut­må­les grun­net det nære for­hol­det mel­lom av­døde og tiltalte, sier Tor­strup.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.