Mer av­sko­ging i Bra­sil gir mind­re norsk bi­stand

De sis­te åre­ne har ned­hog­gin­gen av Bra­sils regn­sko­ger økt. Den po­li­tis­ke kri­sen i lan­det kan føre til enda mer av­sko­ging.

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - TOR DAGFINN DOMMERSNES

Det fore­går et høyt po­li­tisk spill i kon­gres­sen i Bra­sil i dis­se da­ger. Ster­ke land­bruks­og skog­ei­er­in­ter­es­ser i Bra­sil pres­ser en svek­ket pre­si­dent Michel Te­mer til fjer­ne den be­skyt­te­de sta­tu­sen for 600.000 hek­tar regn­skog. Land­bruks­grup­pen som kal­les «ru­ra­li­stas» job­ber også iher­dig for fle­re lov­end­rin­ger som vil svek­ke miljø­vern og skog­be­va­ring.

Bak­grun­nen for kri­sen er at pre­si­den­ten be­skyl­des for kor­rup­sjon. Det top­pet seg i slut­ten av mai da de­mon­stra­sjo­ner ut­vik­let seg til opp­tøy­er i Bra­si­lia. Fle­re de­par­te­men­ter ble på­tent og de­mon­stran­ter tok seg inn i kon­gress­byg­nin­gen. Pre­si­den­ten sat­te inn sol­da­ter for å få kon­troll, og 50 per­soner ble ska­det, tre al­vor­lig.

Det­te før­te igjen til at den sva­ke koa­li­sjo­nen som støt­ter pre­si­den­ten vak­let. Men fore­lø­pig har pre­si­dent Te­mer ridd av stor­men.

I en rap­port som den nors­ke am­bas­sa­den i Bra­si­lia ny­lig send­te hjem til Uten­riks­de­par­te­men­tet he­ter det at Bra­sil nå er in­ne i en dyp po­li­tisk og øko­no­misk kri­se, og at ster­ke in­ter­esse­grup­per prø­ver å ut­nyt­te den po­li­tis­ke hand­lings­lam­mel­sen som opp­står når kri­sen blus­ser opp.

«Sær­lig på miljø­om­rå­det er ut­vik­lin­gen svært be­kym­rings­full. Mek­ti­ge grup­per når gjen­nom med å blant an­net å ar­gu­men­te­re med at økt ut­nyt­tel­se av skog vil gi ar­beids­plas­ser og vekst» he­ter det i rap­por­ten.

For­sla­get om fjer­ne be­skyt­tel­sen av de­ler av Ama­zo­nas er ved­tatt i Se­na­tet, men lo­ven trer ikke i kraft før pre­si­den­ten har sig­nert den. Det kan skje i lø­pet av noen da­ger. Det er usik­kert hva pre­si­den­ten vel­ger, han er også hardt pres­set fra miljø­ver­ne­re i lan­det. Bra­sil har god­kjent Pa­ris-av­ta­len og har for­plik­tet seg til in­nen 2030 å re­du­se­re klima­gass­ut­slip­pe­ne med 43 pro­sent i for­hold til 2005-ni­vå­et.

Mil­li­ar­der til Bra­sil

Nor­ge har si­den 2008 be­talt 7,45 mil­li­ar­der kro­ner til Bra­sil – nett­opp for at lan­det skal be­skyt­te regn­sko­gen sin. Ny­lig ble av­ta­len for­len­get, og Nor­ge er rede til å be­ta­le enda mer de nes­te åre­ne. Men hva skjer når av­sko­gin­gen fak­tisk øker?

– Regn­skogsat­sin­gen vår i Bra­sil lig­ger fast, sier kli­ma- og miljø­mi­nis­ter Vi­dar Hel­ge­sen til Af­ten­bla­det. Han er li­ke­vel be­kym­ret. – Jeg vil ikke kom­men­te­re in­nen­riks­po­li­tis­ke sa­ker i Bra­sil, men vi re­gist­re­rer jo at det nå er fle­re for­slag i Kon­gres­sen som i ver­ste fall kan ska­de det vik­ti­ge ar­bei­det med å red­de regn­sko­gen.

– Nor­ge be­tal­te 850 mil­lio­ner kro­ner til Bra­sils regn­skog­fond i fjor. Nå mel­des det at av­sko­gin­gen i lan­det har økt både i 2014, 2015 og 2016. Vil det­te føre til at Nor­ge vil be­ta­le fle­re hund­re mil­lio­ner kro­ner mind­re til Bra­sil?

– Jeg vil ikke spe­ku­le­re i hvor­dan ut­vik­lin­gen vil på­vir­ke ut­be­ta­lin­ge­ne i kro­ner og øre. Vi må ba­se­re oss på do­ku­men­ter­te fakta, og ikke på­stan­der i media, sier Hel­ge­sen. – Men sys­te­met er gans­ke rik­tig re­sul­tat­ba­sert. Så der­som av­sko­gin­gen går opp, vil våre ut­be­ta­lin­ger går ned. Det hå­per jeg ikke skjer.

I Bra­sils na­sjo­nal­for­sam­ling er det også et an­net lov­for­slag som be­kym­rer miljø­ver­ne­re. I til­legg til flyt­ting av gren­sen for be­skyt­tet regn­skog, fore­slår «ru­ra­lis­te­ne» at det skal bli mye let­te­re for næ­rings­li­vet å igang­set­te in­fra­struk­tur­pro­sjek­ter, jord­bruk og kveg­drift uten å ta hen­syn til miljøet, skogen og lo­kal­be­folk­nin­gen.

Miljø­vern­mi­nis­te­ren i lan­det har bedt pre­si­den­ten ned­leg­ge veto mot det­te for­sla­get.

Ikke klima­regn­ska­pet

Iføl­ge den helt fers­ke klima­mel­din­gen, lagt fram sist fre­dag, vil re­gje­rin­gen ta to tredje­de­ler av kli­ma­kut­te­ne hjem­me i Nor­ge. Res­ten skal opp­nås ved at Nor­ge kjø­per kvo­ter gjen­nom EU sitt kvote­sys­tem.

– Selv om regn­skogsat­sin­gen vår i Bra­sil er Nor­ges vik­tigs­te en­kelt­til­tak in­nen klima­om­rå­det, så på­vir­ker ikke det­te vårt eget klima­regn­skap. Pen­ge­ne til be­va­rin­gen av regn­skog kom­mer i til­legg til egne kutt og kjøp av klima­kvo­ter i Euro­pa, sier Hel­ge­sen.

FOTO: NACHO DOCE / REU­TERS SCANPIX

Ulov­li­ge sag­bruk er her fo­to­gra­fert fra luf­ten nær Rio Par­do i Ama­zo­nas i Bra­sil. Det er vans­ke­lig å hind­re slik ulov­lig av­sko­ging langt inni regn­sko­gen, fjernt fra be­byg­gel­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.