Et­ter­fors­ker på­kjør­sel som ter­ror­an­grep

London-po­li­ti­et tror man­nen som natt til i går kjør­te inn i en grup­pe men­nes­ker uten­for Fins­bury Park­mos­ke­en i Nord-London, øns­ket å dre­pe mus­li­mer.

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE -

– An­gre­pet bæ­rer alle kjenne­tegn på et ter­ror­an­grep, sier en tals­mann for po­li­ti­et, Neil Basu.

48-åringen som kjør­te den hvi­te vare­bi­len rett inn i en grup­pe mus­li­mer som ak­ku­rat had­de kom­met ut av mos­ke­en sent søn­dag kveld, ble på­gre­pet på ste­det.

– På det­te tid­li­ge sta­di­et er det in­gen and­re mis­tenk­te, men et­ter­forsk­nin­gen fort­set­ter, skrev London-po­li­ti­et på Twit­ter i går mor­ges.

– Dre­pe alle mus­li­mer

Øyen­vit­ner be­teg­ner sjå­fø­ren av vare­bi­len som hvit og for­tel­ler at han rop­te at han vil­le dre­pe mus­li­mer.

– Han rop­te «Alle mus­li­mer, jeg vil dre­pe alle mus­li­mer», for­tel­ler Kha­lid Amin til BBC.

En eld­re mann ble er­klært død et­ter dra­ma­et uten­for Fins­bury Park-mos­ke­en, med ved­kom­men­de lå alt nede og fikk første­hjelp et­ter et ille­be­fin­nen­de da vare­bi­len pløy­de inn i men­neske­meng­den.

Ti and­re ble skadd i på­kjør­se­len og åtte av dem ble sendt til syke­hus. 48-åringen ble over­man­net av folk på ste­det, som de­ret­ter over­lot ham til po­li­ti­et.

Gjor­de seierstegn

– Han for­søk­te å flyk­te, men de fikk fatt i ham, for­tel­ler øyen­vit­net Ab­diqa­dir War­ra.

Et­ter at han var på­gre­pet og satt in­ne i en po­liti­bil, vir­ket man­nen iføl­ge øyen­vit­ne­ne over­lyk­ke­lig og gjor­de seierstegn.

Man­nens iden­ti­tet er fore­lø­pig ikke kjent, men po­li­ti­et opp­ly­ser at han nå skal gjen­nom­gå en psy­kia­trisk eva­lu­e­ring.

May y fordømmer

Statts Stats­mi­nis­ter There­sa Mayy May fordømmer an­gre­pet ppe og sier det er et aan an­grep på alle mus­li­mer. mer. – Det er p på tide at vi be­kjem­per al­lell f for­mer for eks­tre­mis­me, uan­sett hvem som står bak, sa hun i en ut­ta­lel­se.

Op­po­si­sjons­le­de­ren Jere­my Cor­byn, som selv bor i Fins­bury Park-om­rå­det, rea­ger­te også sterkt på an­gre­pet. Han skul­le se­ne­re man­dag be­sø­ke mos­ke­en og del­ta i bønn for of­re­ne.

På Twit­ter skri­ver Cor­byn at han er «full­sten­dig sjok­kert» over det som har skjedd og sier hans tan­ker går til alle som er ram­met.

Tiltrakk seg ekstremister

Styre­le­de­ren i mos­ke­en er kras­se­re i ord­val­get om det som skjed­de i Fins­bury Park natt til man­dag.

– Den som gjor­de det­te, gjor­de det for å ska­de folk, og det­te er terror, sier styre­le­der Mo­ham­med Koz­bar til The Sun. Fins­bury Park-mos­ke­en var for en del år til­ba­ke et yn­det sam­lings­sted for mi­li­tan­te isla­mis­ter, som had­de den yt­ter­lig­gå­en­de ima­men Abu Hamza al­Mas­ri som sin vei­le­der. Han ble se­ne­re dømt til livs­va­rig feng­sel for terror i USA.

I 2003 ble mos­ke­en stengt et­ter en po­liti­raz­zia, men to år se­ne­re åp­net den igjen med ny og langt mer mo­de­rat le­del­se, og al-Mas­ris til­hen­ge­re har si­den ikke vært vel­kom­ne.

Gjen­åp­nin­gen skjed­de med støt­te fra Mus­lim As­socia­tion of Bri­tain, som blant an­net har mar­kert seg som mot­stan­de­re av Irak-kri­gen og med ar­beid for stør­re mus­limsk del­ta­kel­se i bri­tisk sam­funns­liv. (NTB)

Fins­bury Park-mos­ke­en var for en del år til­ba­ke et yn­det sam­lings­sted for mi­li­tan­te isla­mis­ter.

FOTO: SCANPIX/REU­TERS

– Vi står sam­men mot terror, står det på noen av pla­ka­te­ne som ble hengt opp ved mos­ke­en i Fins­bury Park i London. En mann ble drept og ti så­ret i det som kan være et nytt ter­ror­an­grep.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.