Sam­fun­net tren­ger mi­ne­ra­ler og de­po­ni

Stavanger Aftenblad - - FORSIDE - ELI­SA­BETH GAMMELSÆTER

Vi i Norsk Berg­in­du­stri er gla­de for at det fin­nes en­ga­sje­ment rundt den nors­ke mi­ne­ral­næ­rin­gen. De­pon­i­de­bat­ten den sis­te ti­den gjør at vi gjer­ne vil pre­si­se­re hvor­for vi alle tren­ger sik­ker til­gang på mi­ne­rals­ke rå­stof­fer, og at de­po­ni­er er en nød­ven­dig del av pro­duk­sjo­nen.

Propp­ful­le av mi­ne­ra­ler

Alle in­du­stri­el­le verdi­kje­der og hele vårt mo­der­ne sam­funn er av­hen­gig av sik­ker til­gang til mi­ne­rals­ke rå­stof­fer. Ikke minst gjel­der det ny og miljø­venn­lig tek­no­lo­gi som kre­ver enda fle­re uli­ke mi­ne­rals­ke rå­stof­fer enn den tra­di­sjo­nel­le. El­bi­ler, sol­cel­ler og vind­tur­bi­ner er propp­ful­le av mi­ne­ra­ler. Dis­se stof­fe­ne må ut­vin­nes fra berg­grun­nen, og sel­ska­pe­ne som står for pro­duk­sjo­nen, har an­svar for at det skjer så skån­somt og miljø­venn­lig som mu­lig.

Euro­pa er stor­for­bru­ke­re av mi­ne­ra­ler. Mi­ne­ra­ler som i all ho­ved­sak im­por­te­res fra land der miljø­stan­dar­der og ar­beids­vil­kår er på et helt an­net nivå enn her. Den mar­kan­te uba­lan­sen i Euro­pas mi­ne­ral­for­bruk og -ut­vin­ning er svært pro­ble­ma­tisk.

Stren­ge miljø­krav

Mi­ne­ral­ut­vin­ning fø­rer til rest­mas­ser (knust stein) som må de­po­ne­res. Det kan gjø­res på land el­ler un­der vann. For hvert enkelt an­legg vur­de­res de uli­ke al­ter­na­ti­ve­ne, det mest hen­sikts­mes­si­ge vel­ges et­ter at miljø­mes­si­ge og in­du­stri­el­le for­hold er tatt i be­trakt­ning. Myn­dig­he­te­ne stil­ler svært stren­ge miljø­krav knyt­tet til sli­ke an­legg, in­klu­dert lø­pen­de over­våk­ning av de­po­ni­et.

Sær­lig tre for­hold gjør Nor­ge sær­lig eg­net for mi­ne­ral­næ­ring: Svært rike geo­lo­gis­ke res­sur­ser, po­li­tisk sta­bi­li­tet og svært streng miljø­lov­giv­ning. I til­legg har vi høy­tek­no­lo­gisk in­du­stri og høyt ut­dan­net be­folk­ning. Det­te til­si­er at Nor­ge og våre euro­pe­is­ke nabo­land bør leg­ge til ret­te for mer mi­ne­ral­ut­vin­ning i fram­ti­den.

Det tok re­gje­rin­gen hen­syn til da de ut­pek­te mi­ne­ral­næ­rin­gen til et vik­tig sat­sings­om­rå­de ved til­tre­del­sen for fire år si­den. Den nors­ke mi­ne­ral­næ­rin­gen til­byr lang­sik­ti­ge, pri­va­te, miljø­venn­li­ge in­du­stri­ar­beids­plas­ser i hele lan­det. Det er en mu­lig­het vi bør gri­pe i vår sø­ken et­ter hva vi skal leve av ved si­den av ol­jen.

Norsk Berg­in­du­stri har en egen de­po­ni­ar­beids­grup­pe som jevn­lig mø­tes for å dis­ku­te­re og lære om hvor­dan over­skudds­mas­ser fra mi­ne­ral­næ­rin­gen kan be­nyt­tes og lag­res så hen­sikts­mes­sig og miljø­venn­lig som mu­lig. I til­legg del­tar vi og våre med­lems­be­drif­ter i forsk­nings­pro­sjek­tet NYKOS som skal frem­brin­ge ny kunn­skap om sjø­de­po­ne­ring.

I mi­ne­ral­stra­te­gi­en da­væ­ren­de næ­rings­mi­nis­ter Trond Gis­ke pre­sen­ter­te i 2013 står det at den nors­ke mi­ne­ral­næ­rin­gen skal bli blant ver­dens mest miljø­venn­li­ge. Bran­sjen tok glade­lig imot ut­ford­rin­gen. Vi le­ver svært godt med stren­ge miljø­krav. Det vik­tigs­te er at de bes­te løs­nin­ge­ne vel­ges hver gang; fakta må all­tid lig­ge til grunn for ut­vik­lin­gen, også når det gjel­der valg av de­poni­løs­ning.

Myn­dig­he­te­ne stil­ler svært stren­ge miljø­krav.

FOTO: PÅL CHRISTENSEN

«Alle in­du­stri­el­le verdi­kje­der og hele vårt mo­der­ne sam­funn er av­hen­gig av sik­ker til­gang til mi­ne­rals­ke rå­stof­fer», skri­ver Eli­sa­beth Gammelsæter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.